Název: Škola zdravého a pohybově aktivního životního stylu (Pohybová aktivita a inaktivita žáků vybraných středních škol v Plzeňském kraji)
Další názvy: School healthy and disabled and physically active lifestyle (Physical activity and inactivity of the pupils of the choosen high schools in the Pilsen region)
Autoři: Vopatová, Vladěna
Vedoucí práce/školitel: Valach Petr, Mgr. Ph.D.
Oponent: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27058
Klíčová slova: indares;actitrainer;pohybová aktivita;pohybová inaktivita;tělesná zdatnost;volný čas;adolescent;motivace
Klíčová slova v dalším jazyce: indares;actitrainer;physical activity;physical activity;physical fitness;leisure;adolescent;motivation
Abstrakt: Cílem diplomové práce je zjistit úroveň pohybové aktivity žáků septimy gymnázia v Rokycanech a studentů Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Plzni. Pomocí pedometrů zjišťujících počet kroků a dotazníků zjišťující motivaci k pohybové činnosti, či strukturu, časovou náročnost pohybových aktivit u studentů. Žáci budou zapojeni do projektu organizovaného Centrem  kinantropologického výzkumu Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Základními metodami v tomto projektu jsou dotazníky z www.indares.com, kde žáci vyplní základní údaje a pokračují ve vyplňování různých typů dotazníků. Po vyplnění těchto dotazníků budou žáci poučeni o používání krokoměrů, vyplňování formulářů k příslušným přístrojům ohledně celotýdenních činností. Ve výzkumu bude použito několik technik. Dvě z nich byly již zmíněny, jedná se o krokoměr (pedometr) Yamax SW-700 a on-line systém INDARES. Dále je k výzkumu potřeba akcelerometr ActiTrainer, který snímá srdeční frekvenci, změny rychlosti pohybu, intenzitu zatížení, atd. Pomocí těchto výzkumných metod získám data, která budou statisticky zpracována, a pomocí těchto dat vyvrátím či přijmu mnou stanovené hypotézy.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the thesis is to determine the level of physical activity among pupils septimy grammar school in Rokycany and students of Secondary Medical School and the College Health in London. Using pedometers ascertaining the number of steps and questionnaires on motivation for physical activity or structure, time-consuming physical activities for students. Students will be involved in a project organized by the Center for Kinanthropology Research Faculty of Physical Culture Palacky University in Olomouc. The basic methods in this project are questionnaires www.indares.com from where pupils filled with basic data and continue filling out various types of questionnaires. After filling out these questionnaires, the pupils will be instructed to use a pedometer, filling out forms for the devices regarding the week's activities. In the research will use several techniques. Two of them have already been mentioned, it is a step counter (pedometer) Yamax SW-700 on-line system INDARES. Further research is needed ActiTrainer accelerometer which monitors the heart rate, changes in the speed of movement, intensity level, etc. Using these methods, researchers get the data that will be statistically processed, and use this data to refute or accept me the hypothesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Vopatova 2016.pdfPlný text práce3,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vopatova V. - VP.pdfPosudek vedoucího práce133,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vopatova V. - OP.pdfPosudek oponenta práce185,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vopatova V..pdfPrůběh obhajoby práce46,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27058

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.