Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorValach Petr, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorVopatová, Vladěna
dc.contributor.refereeBenešová Daniela, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-8
dc.date.accessioned2018-01-15T15:01:58Z-
dc.date.available2014-12-8
dc.date.available2018-01-15T15:01:58Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2016-6-29
dc.identifier64344
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27058-
dc.description.abstractCílem diplomové práce je zjistit úroveň pohybové aktivity žáků septimy gymnázia v Rokycanech a studentů Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Plzni. Pomocí pedometrů zjišťujících počet kroků a dotazníků zjišťující motivaci k pohybové činnosti, či strukturu, časovou náročnost pohybových aktivit u studentů. Žáci budou zapojeni do projektu organizovaného Centrem  kinantropologického výzkumu Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Základními metodami v tomto projektu jsou dotazníky z www.indares.com, kde žáci vyplní základní údaje a pokračují ve vyplňování různých typů dotazníků. Po vyplnění těchto dotazníků budou žáci poučeni o používání krokoměrů, vyplňování formulářů k příslušným přístrojům ohledně celotýdenních činností. Ve výzkumu bude použito několik technik. Dvě z nich byly již zmíněny, jedná se o krokoměr (pedometr) Yamax SW-700 a on-line systém INDARES. Dále je k výzkumu potřeba akcelerometr ActiTrainer, který snímá srdeční frekvenci, změny rychlosti pohybu, intenzitu zatížení, atd. Pomocí těchto výzkumných metod získám data, která budou statisticky zpracována, a pomocí těchto dat vyvrátím či přijmu mnou stanovené hypotézy.cs
dc.format54 (78 015 znaků), VII
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectindarescs
dc.subjectactitrainercs
dc.subjectpohybová aktivitacs
dc.subjectpohybová inaktivitacs
dc.subjecttělesná zdatnostcs
dc.subjectvolný čascs
dc.subjectadolescentcs
dc.subjectmotivacecs
dc.titleŠkola zdravého a pohybově aktivního životního stylu (Pohybová aktivita a inaktivita žáků vybraných středních škol v Plzeňském kraji)cs
dc.title.alternativeSchool healthy and disabled and physically active lifestyle (Physical activity and inactivity of the pupils of the choosen high schools in the Pilsen region)en
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školy
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe aim of the thesis is to determine the level of physical activity among pupils septimy grammar school in Rokycany and students of Secondary Medical School and the College Health in London. Using pedometers ascertaining the number of steps and questionnaires on motivation for physical activity or structure, time-consuming physical activities for students. Students will be involved in a project organized by the Center for Kinanthropology Research Faculty of Physical Culture Palacky University in Olomouc. The basic methods in this project are questionnaires www.indares.com from where pupils filled with basic data and continue filling out various types of questionnaires. After filling out these questionnaires, the pupils will be instructed to use a pedometer, filling out forms for the devices regarding the week's activities. In the research will use several techniques. Two of them have already been mentioned, it is a step counter (pedometer) Yamax SW-700 on-line system INDARES. Further research is needed ActiTrainer accelerometer which monitors the heart rate, changes in the speed of movement, intensity level, etc. Using these methods, researchers get the data that will be statistically processed, and use this data to refute or accept me the hypothesis.en
dc.subject.translatedindaresen
dc.subject.translatedactitraineren
dc.subject.translatedphysical activityen
dc.subject.translatedphysical activityen
dc.subject.translatedphysical fitnessen
dc.subject.translatedleisureen
dc.subject.translatedadolescenten
dc.subject.translatedmotivationen
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Vopatova 2016.pdfPlný text práce3,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vopatova V. - VP.pdfPosudek vedoucího práce133,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vopatova V. - OP.pdfPosudek oponenta práce185,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vopatova V..pdfPrůběh obhajoby práce46,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27058

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.