Název: Vztah vybraných kondičních motorických schopností k očekávání a postojům k TV u žáků druhého stupně ZŠ
Další názvy: Relationship of selected motor abilities to the expectations and attitudes to Physical education in childrens at grade school.
Autoři: Pajmová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Čepička Ladislav, Doc. Ph.D.
Oponent: Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27071
Klíčová slova: vytrvalostní schopnosti;dotazník;testování;motivace;motorické testy.
Klíčová slova v dalším jazyce: endurance skills;questionnaire;testing;motivation;motor tests.
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřená na srovnání spojitosti mezi vytrvalostními schopnostmi a postoji žáků k tělesné výchově od 11 do 15 let. Testování vytrvalostních schopností probíhalo pomocí tří testů - Progresivní člunkový běh (Beep test), Výdrž ve shybu a Jacíkův test. Zjištěná data se budou porovnávat s výsledky Dotazníku postojů k předmětům. Výsledky budou nápomocné základní škole, na které testování probíhalo, tak i rodičům žáků.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on the comparison of the association between endurance skills and attitudes pupil to physical subject 11 - 15 years. Testing of endurance skills was carried through three tests - Progresive shuttle run (Beep test), Stamina of pull up, Jacic´s test. Found date will be compared with the results of the Questionnaire attitudes to the subject. The results will be helpful in elementary school, where testing was conducted and the parents of pupils.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pajmova_Tereza_Diplomova_prace.pdfPlný text práce2,66 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pajmova T. - VP.pdfPosudek vedoucího práce134,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pajmova T. - OP.pdfPosudek oponenta práce167,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pajmova T..pdfPrůběh obhajoby práce49,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27071

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.