Název: Návrh a realizace činností pro mladší školní věk vhodných k osvojení základů první pomoci
Další názvy: Recommended Activities and Their Implementation Necessary for Tender Age School Children to Grasp the Basics of First Aid
Autoři: Třešňáková, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Šrámková Petra, Mgr. Ph.D.
Oponent: Knappová Věra, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27073
Klíčová slova: první pomoc;výuka;mladší školní věk;realizace
Klíčová slova v dalším jazyce: first aid;education;primary school age;survey;set of activities
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací činností vhodných k osvojení základů první pomoci u žáků mladšího školního věku. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje samotné první pomoci. Vysvětluje a popisuje důležité pojmy a oblasti, kterými se první pomoc zabývá. Praktická část obsahuje metodiku práce, v které jsou popsány všechny kroky, které budou nutné k následnému návrhu a realizaci činností vhodných k osvojení základů první pomoci. Prvním krokem je sestavení dotazníkového šetření pro studenty dorostového věku, který zjišťuje výuku PP na ZŠ, kterou dotazovaní žáci absolvovali. Z jejich odpovědí je vytvořen zásobník činností pro vyučovací předměty prvního stupně základní školy, které pokrývají různé oblasti první pomoci. Tento zásobník je následně realizován na prvním stupni základní školy a zhodnocen
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with proposal and implementation of activities suitable for acquiring of first aid basics in primary school children. It consists of two main sections, theoretical and practical one. The theoretical part is focused on first aid as such. It explains and describes important concepts, terminology and areas of first aid. The practical part contains methodology of work including description of the whole procedure necessary for the following proposal and implementation activities appropriate for acquiring of the basics of first aid. The initial step is to create a survey for students of adolescent age which detects quality of first aid education at primary schools the surveyed students have finished. Their responses serve as a resource for creation of a specific set of activities applicable in subjects at primary schools that cover various areas of first aid. The set of activities is then implemented in primary schools and evaluated.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP2 - Lenka Tresnakovadef.pdfPlný text práce4,47 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tresnakova L..pdfPrůběh obhajoby práce49,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tresnakova L. - OP.pdfPosudek oponenta práce136,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tresnakova L. - VP.pdfPosudek vedoucího práce167,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27073

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.