Název: Testování koordinačních schopností dětí mladšího školního věku a jejich rozvoj vlivem specifické fotbalové přípravy
Další názvy: The coordination abilities test of young school age children and their progress influented by specific football preparation
Autoři: Vlček, Petr
Vedoucí práce/školitel: Knappová Věra, Mgr. Ph.D.
Oponent: Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27080
Klíčová slova: koordinace;pohybová intervence;mladší školní věk;testová baterie mabc 2
Klíčová slova v dalším jazyce: coordination;movement intervention;younger school age;mabc 2 test battery
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá rozvojem koordinačních schopností u dětí mladšího školního věku. Cílem výzkumu je testování a cílený rozvoj koordinačních schopností dětí mladšího školního věku aplikací vhodného intervenčního pohybového programu. Práce se dále zabývá problematikou vlivu specifické fotbalové přípravy na děti této věkové kategorie. Zaměřujeme se na rozvoj koordinačních schopností s využitím převážně specifických fotbalových cvičení. Děti absolvují hravou formou tréninkové jednotky zaměřené na rozvoj koordinačních schopností bez přehnaného důrazu na výsledky utkání. Zajímá nás, zda se tato cílená, optimálně tomuto věku přizpůsobená, pohybová intervence projeví v testech koordinačních motorických schopností u vybraných dětí mladšího školního věku.
Abstrakt v dalším jazyce: The object of this thesis is development of coordination skills of younger school aged children. The aim of the research is to test and targeted development of coordination skills of younger aged children by appropriate intervention exercise program application. Another object of the thesis is the impact of specific football training for children in this age category. We focus on the development of coordination abilities, using mainly soccer-specific exercises. Children attend playful way training units that are not focused on match results. We wonder whether this targeted, optimally adapted to this age physical intervention reflected in the test coordination of motor skills in selected younger school aged children.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomka - finalni verze.pdfPlný text práce4,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vlcek P. - VP.pdfPosudek vedoucího práce127,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vlcek P. - OP.pdfPosudek oponenta práce180,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vlcek P..pdfPrůběh obhajoby práce46,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27080

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.