Title: Vliv žonglování na úroveň koordinačních schopností dětí mladšího školního věku
Other Titles: The impact of juggling on the level of coordination skills of primary school children
Authors: Klepal, Kašpar
Advisor: Knappová Věra, Mgr. Ph.D.
Referee: Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27083
Keywords: mladší školní věk;pohybová intervence;žonglování;mabc -2;koordinace;pohybové schopnosti;rovnováha;míření a chytání;manuální zručnost
Keywords in different language: younger school- aged children;movement intervention;juggling;mabc- 2;coordination;mobility skills;balance;aiming and catching;manual skills.
Abstract: Diplomová práce se zabývá vlivem žonglování na pohybové schopnosti dětí mladšího školního věku. Cílem výzkumu bylo testování a rozvíjení pohybových schopností aplikací vhodného intervenčního pohybového programu žonglování. V teoretické části práce jsou popsány a vysvětleny základní pojmy v oblasti problematiky vývojové koordinace a rozvoje pohybových schopností u dětí mladšího školního věku. Práce se zaměřuje na rozvoj koordinace pohybů vlivem žonglování. Zajímá nás, zda pohybová intervence žonglování bude mít pozitivní vliv na rozvoj pohybových dovedností dětí mladšího školního věku. Součástí práce je i seznámení s jednotlivými žonglérskými pomůckami a popis jednoduchých cviků s různým žonglérským náčiním, které je dostupné i pro širokou veřejnost.
Abstract in different language: The thesis deals with influence of juggling on mobility skills of younger school- aged children. The aim of the analysis was testing and developing mobility skills by application of appropriate physical program- juggling. In the theoretical part issues of coordination progress and development of mobility skills in younger school-aged children are described. The thesis focuses on progression of movement coordination by juggling influence. We are interested if the movement intervention of juggling has a positive influence on development of mobility skills in younger school-aged children. One part of the thesis is also to know particular juggling tools and description of simple exercises with various juggling tools which are available for the general public.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Kaspar_Klepal.pdfPlný text práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
Klepal- VP.pdfPosudek vedoucího práce131,14 kBAdobe PDFView/Open
Klepal - OP.pdfPosudek oponenta práce201,09 kBAdobe PDFView/Open
Klepal.pdfPrůběh obhajoby práce53,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27083

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.