Title: Racionalizace pracovišť ve výrobní hale
Other Titles: Rationalization of Workplaces in the Production Hall
Authors: Šimlová, Gabriela
Advisor: Miller Antonín, Ing. Ph.D.
Referee: Babor Josef, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27115
Keywords: racionalizace;štíhlý podnik;plýtvání;prostorové uspořádání
Keywords in different language: rationalization;lean management;waste;spacial organization
Abstract: Cílem této práce je zlepšení procesů a prostorového uspořádání pracoviště. K tomu je zapotřebí znát jednotlivé prvky štíhlého podniku, o kterých se v této práci podrobněji pojednává. Dodržováním těchto metod je dosažena značná eliminace základních typů plýtvání, které jsou v práci detailně popsány. Využití těchto principů štíhlého managementu se uplatní v praktické části této práce, která je plněna ve výrobní firmě. Hlavním úkolem je celková analýza montážního pracoviště, identifikace plýtvání a ergonomických problémů. Nejdůležitější částí jsou samotné návrhy na zefektivnění výroby, jak z hlediska plýtvání, tak z hlediska prostorového uspořádání.
Abstract in different language: The goal of this thesis is to improve processes and spatial organization of the workplace. This requires knowing the individual elements of lean management, on which this work discussed. Following these methods achieve elimination of any waste, which is also described. Compliance with these methods is achieved substantial elimination of the basic types of waste that are at work as well. The use of these principles of lean management is applied in practical part of this work, which is elaborated in a manufacturing company. The main task is the overall analysis of assembly workplace, identification of waste and ergonomic problems. The most important part is the proposals for more effective production, both in terms of waste and in terms of spatial organization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SIMLOVA Bakalarska prace.pdfPlný text práce38,61 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_BP_Simlova.pdfPosudek oponenta práce925,16 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_BP_Simlova.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_BP_Simlova.pdfPrůběh obhajoby práce779,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27115

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.