Název: Technicko - ekonomická studie návrhu vlastní spotřeby VVER1000
Další názvy: Technical-economic study of VVER1000 own power consumption
Autoři: Stránský, Martin
Vedoucí práce/školitel: Jiřičková, Jana
Oponent: Piterka, Luboš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2714
Klíčová slova: Jaderná elektrárna Temelín;stupnice INES;elektrické schéma bloku VVER-1000;vlastní spotřeba elektrárny Temelín
Klíčová slova v dalším jazyce: Nuclear power plant Temelin;INES scale;electrical scheme of VVER-1000 unit;Temelin own power consumption
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá studií napájení, spotřebičů a režimů vlastní spotřeby. Nejprve obsahuje seznámení se základní charakteristikou bloků VVER ve světě i v České republice, následně prohlubuje informace o bezpečném provozu jaderného bloku VVER-1000. Rozebírá hlavní principy a bezpečnostní systémy použité v jaderné elektrárně a sjednocuje je do stavových bezpečnostních stromů. Plynule je navázáno na kapitolu o abnormálních stavech včetně podrobného popisu typových situací. Rozebrána je četnost výskytu událostí INES na jaderné elektrárně Temelín a ta je porovnána jak mezi jednotlivými bloky, tak i mezi elektrárnami Temelín a Dukovany. Stěžejním bodem je pak rozbor vlastní spotřeby z pohledu spotřebičů, zdrojů napájení, režimů provozu, řešení typických událostí z pohledu vlastní spotřeby a možností její optimalizace. Diplomová práce je uzavřena ekonomickou studií jaderné energetiky a vlivu přechodu na režim napájení vlastní spotřeby.
Abstrakt v dalším jazyce: The submitted thesis deals with power supply, devices and modes of own consumption (own consumption?s power supply, devices and modes). It includes general characteristics of VVER units both in the world and in the Czech Republic as well as the information about safe operation of VVER-1000 unit. The text describes main principles and safety systems used in nuclear power plant. Chapter three deals with abnormal situations, including detailed description of the most considered situation. Another objective that the thesis deals with is INES scale with description of INES incidents that were reported on the Temelin power plant. Key point of the thesis is described in a fourth chapter which brings detailed analysis of VVER-1000 own power consumption ? its devices, power supply, power modes and optimization possibilities. Last part of the work is dedicated to economic study of nuclear engineering in general and economic results of switching to own consumption mode.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Stransky Martin.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stransky_V.pdfPosudek vedoucího práce588,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047378_oponent.pdfPosudek oponenta práce354,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047378_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce131,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2714

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.