Název: Vodivé polymery pro ESD ochrany
Další názvy: Conductive materials for ESD protection
Autoři: Macek, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Řeboun, Jan
Oponent: Blecha, Tomáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2717
Klíčová slova: vodivý polymer;dopování;dopant;polyacetylen;polyetylen;polymetylmetakrylát;polyanilin;polytiofen;polyfenylénsulfid;polypyrrol;epoxy;elektrická vodivost;polovodič;izolant;rezistance;rezistivita
Klíčová slova v dalším jazyce: conductive polymer;doping;dopant;polyacethylen;polyethylen;polymethylmetakrylate;polyanilin;polythiofen;polyfenylensulfid;polypyrrol;epoxy;conductivity;semiconductor;insulant;resistance;resistivity
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na rozbor dnes dostupných ochran proti ESD a nových ESD ochran, tvořených pomocí vodivých polymerů s vlastní vodivostí, jejich využití, požadavků pro ESD ochrany a měření různých elektrických vlastností vybraných polymerů. Popisuje obecně polymery, jako jsou polyacetylen, polyetylen, polypropylen nebo polymetylmetakrylát, které jsou v normálním stavu izolanty, ale mohou sloužit jako polymerní matrice pro kompozity nebo po modifikaci i jako konjugovaný vodivý polymer. Dále popisuje výrobu vodivých polymerů, kompozitních či konjugovaných. Konjugované polymery se dále dopují dalšími chemickými prvky či sloučeninami, které polymeru odebírají či přidávají volné elektrony a tím umožňují nastavit jeho požadovanou vodivost. Následující kapitola této práce pojednává o možnostech a metodách depozice vodivých polymerních materiálů a poslední část práce je praktická. Jde o měření elektrických vlastností vybraných polymerů s různými chemickými stavbami, shrnutí výsledků a vyvození závěrů, který polymer je vhodný pro určitou aplikaci.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on the analysis of conductive polymers available today, their use and requirements for ESD protection and measurements of various electricalproperties of selected polymers. Describes common organic polymers such as: polyacetylene, polyethylene, or polymethyl- methacrylate, which are insulators in the normal state. Thesis also describes the production of conductive polymers, which are designed for conjugated polymers (regular alternation of single and double bonds). Conjugated polymers are further doping other chemical elements or compounds that are added or withdrawn polymer free electrons and thus allow the different conductivity. The following chapter discusses the possibilities and methods for deposition of conductive polymer materials and the last part is the measurement of electrical properties of selected polymers with different chemical structures, a summary of the results and draw conclusions that the polymer is suitable for a particular application.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Macek Pavel.pdfPlný text práce2,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Macek_V.pdfPosudek vedoucího práce607,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047381_oponent.pdfPosudek oponenta práce342,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047381_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce143,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2717

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.