Title: Specifika vyšetřování dětských pacientů - anatomické a fyziologické odlišnosti
Other Titles: Examination specifics of children's patients - anatomical and physiological differences
Authors: Ferková, Kamila
Advisor: Nedbal Pavel, Mgr. Bc. DiS.
Referee: Honzíková Kamila, Ing. Bc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27284
Keywords: dětský pacient;anatomie;fyziologie;skiagrafie;skiaskopie;radiační ochrana;přídatná filtrace;sekundární mřížka
Keywords in different language: pediatric radiography;anatomy;physiology;sciagraphy;fluoroscopy;radiation protection;additional filtration;anti-scatter grid
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na anatomické a fyziologické odlišnosti dětských pacientů a s těmito odlišnostmi souvisí i speciální přístup k těmto pacientům. Speciální přístup je potřebný ve všech oblastech týkajících se rentgenového vyšetření, kterými se tato práce také zabývá, tzn. skiagrafickými a skiaskopickými vyšetřeními v pediatrii, radiační ochranou dětských pacientů a komunikací s dětskými pacienty. Součástí práce je i kvalitativní výzkum metodou měření, zpracovaných pro přehlednost do tabulek. Výzkum se zabývá přídatnou filtrací a sekundární mřížkou a jejich vlivem na radiační zátěž pacienta a na kvalitu rentgenového obrazu. Měření je vztaženo na nejmenší dětské pacienty, tedy na novorozence, u kterých je optimalizace radiační zátěže nejzásadovější.
Abstract in different language: Bachelor thesis is focused on the anatomical and physiological differences of pediatric patients and these differences are related with a special access to these patients. A special access is needed in all areas related to x-ray examination, with which this thesis also dealing, i.e. sciagraphy and fluoroscopy examinations in pediatrics, pediatric radiation protection and communication with pediatric patients. Part of the thesis is a qualitative research method of statistical measurements in tabular form for clarity. The research focuses on additional filtration and anti-scatter grid and their influence on the radiation dose to the patient and the quality of the x-ray image. The measurement is applied to the smallest pediatric patients, i.e. to the newborns, where is the optimalization of radiation burden high-principled.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Specifika vysetrovani detskych pacientu.pdfPlný text práce2,1 MBAdobe PDFView/Open
Ferkova VP.pdfPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Ferkova OP.pdfPosudek oponenta práce906,33 kBAdobe PDFView/Open
Ferkova.pdfPrůběh obhajoby práce392,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27284

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.