Title: Životní styl dětí a mládeže, možnosti ovlivnění
Other Titles: The lifestyle of children and teenagers, possibilities of influencing
Authors: Česalová, Pavla
Advisor: Zikmundová Květuše, MUDr. CSc.
Referee: Kott Josef, Prof. Ing. DrSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27297
Keywords: životní styl;děti;mládež;stravování;pohyb;návykové látky
Keywords in different language: lifestyle;children;teenagers;nutrition;movement;addictive substances
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na životní styl dětí a mládeže a možnosti jeho ovlivnění. V teoretické části práce jsou vysvětleny základní pojmy. V praktické části jsou prezentovány výsledky anonymního dotazníkového šetření. Dotazovány byly děti ve věku 12 až 15 let (n = 100). Druhou sledovanou skupinou byla mládež ve věku od 16 do 19 let (n = 100). Cílem šetření bylo zjistit důležité ukazatele životního stylu obou skupin.
Abstract in different language: The barchelor thesis is concentrated on the lifestyle of children and teenagers and possibilitties of its influencing. In theoretical part there is an explanation of basic terms. In practical part there are presented results of anonymous questionnaire inquiry. Respondents were children at the age of 12 to 15 years old (n = 100). The second followed group they were teenagers at the age of 16 to 19 years old (n = 100). The target of this research was to find out important indicators of the lifestyle of both groups.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Cesalova.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Cesalova VP.pdfPosudek vedoucího práce948,11 kBAdobe PDFView/Open
Cesalova OP.pdfPosudek oponenta práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
Cesalova.pdfPrůběh obhajoby práce392,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27297

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.