Název: Rozvoj dítěte v mateřské škole v oblastech porovnávání, uspořádání, celku a jeho částí
Další názvy: Child´s development in kindergarten in areas comparision, organization, ensembles and its parts
Autoři: Čubová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Pěchoučková Šárka, PhDr. Ph.D.
Oponent: Coufalová Jana, Doc. PaedDr. CSc.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27400
Klíčová slova: mateřská škola;předmatematické představy;předškolní vzdělávání;deficity dílčích funkcí
Klíčová slova v dalším jazyce: kindergarten;pre-mathematical notions;pre-school education;deficits of partial functions
Abstrakt: Cílem bakalářské práce bylo sledování rozvoje dětí v MŠ v oblastech porovnávání, uspořádání a práce s celkem. Celá práce je rozdělena do tří částí teoretické, metodologické a experimentální. V teoretické části jsou podrobně charakterizovány dílčí funkce a jejich deficity, které s rozvojem předmatematických dovedností souvisí. V metodologické části jsou uvedeny cíle experimentu, použité metody, podmínky, příprava a zadání aktivit a kritéria hodnocení. Průběh výzkumu je popsán v experimentální části. Zde je také uvedena charakteristika MŠ, dětí a celkové vyhodnocení experimentu. Všechny aktivity byly vyhodnoceny podle předem stanovených kritérií. Podle vyhodnocení došla k závěru, že nejjednodušší oblastí, kterou zvládají už tříleté děti je porovnávání a naopak nejsložitější je uspořádání. Největší problém činila orientace v čase. Ta se rozvíjí u dětí téměř okolo pěti až šesti let.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of bachelor thesis is to monitor the development of children in kindergarten in areas of comparing, arrangement and work with complex. The thesis is structured in three parts theoretical, methodological and experimental. Theoretical part describes partial functions and their deficits, which related with development of pre-mathematical skills. Methodological part describes aims of the experiment, used methods, conditions, preparation and assignement of activities and evaluation criterias. Experimental part contains research of examined pattern. It also deals with characteristic of kindergarten, children and result of the experiment. All activities had been evaluated by predetermined criterias. According to the evaluation it was the comparation which was the easiest area for three years old children. On the contrary the most dificult area was arrangement. The biggest problem was orientation in time, which is developed in five to six years children.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Cubova.pdfPlný text práce2,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cubova hodnoceni391.pdfPosudek vedoucího práce742,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cubova posudek.pdfPosudek oponenta práce2,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cubova protokol440.pdfPrůběh obhajoby práce439,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27400

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.