Title: Role obcí v ochraně životního prostředí z pohledu práva
Other Titles: The Role of Municipalities in Environment Protection from the Legal Point of View
Authors: Hodanová, Michaela
Advisor: Stejskal Vojtěch, Doc. JUDr. Ph.D.
Referee: Kopecký Martin, Doc. JUDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27417
Keywords: obce;ochrana životního prostředí;samostatná působnost;přenesená působnost;ochrana ovzduší;ochrana vod;ochrana půdy;ochrana lesa;ochrana přírody a krajiny;odpadové hospodářství
Keywords in different language: municipality;environmental protection;independent powers;delegated powers;air protection;water protection;soil protection;forest protection;nature and landscape protection;waste management
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá rolí obcí v ochraně životního prostředí z pohledu práva. Úvodní část práce je věnována ochraně životního prostředí, jejím zakotvením v Ústavě a organizací této ochrany. Následující kapitola je zaměřena na právní postavení obcí. V této části práce jsou uvedeny základní znaky obcí a vymezena jejich působnost. Stěžejní částí této bakalářské práce je kapitola čtvrtá, která se zabývá činnostmi obcí v oblasti právní ochrany vybraných složek životního prostředí. Jsou zde uvedeny kompetence obcí na úseku ochrany ovzduší, vod, půdy, lesa, přírody a krajiny a v oblasti nakládání s odpady.
Abstract in different language: This bachelor work deals with the role of municipalities in environmental protection from the perspective of law. The introductory part is devoted to environmental protection, the enshrining in the Constitution and the organization of this protection. The following chapter focuses on the legal status of municipalities. In this part are listed the basic features of the municipalities and also are defined their powers. The main part of this thesis is the fourth chapter, which deals with the activities of the municipalities in the legal protection of selected components of the environment. Here are listed the competencies of the municipalities in the protection of air, water, soil, forest, nature and landscape and competencies in the area of waste management.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Role obci v ochrane ZP z pohledu prava_Hodanova.pdfPlný text práce540,17 kBAdobe PDFView/Open
Hodanova-oponent .pdfPosudek oponenta práce138,92 kBAdobe PDFView/Open
Hodanova-veduociVS.pdfPosudek vedoucího práce252,46 kBAdobe PDFView/Open
Hodanova.pdfPrůběh obhajoby práce308,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27417

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.