Název: Kvalita života pacientů s domácí parenterální výživou
Další názvy: Quality of life in patients with home perenteral nutrition
Autoři: Janečková, Eva
Vedoucí práce/školitel: Hajšmanová Bohumila, Mgr.
Oponent: Šafránková Zuzana, Mgr.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27441
Klíčová slova: domácí parenterální výživa;kvalita života;malnutrice;složení parenterální výživy;poruchy git;mobilní parenterální výživa;systém all-in-one;centrální žilní katetr;venózní port;komplikace parenterální výživy
Klíčová slova v dalším jazyce: home parenteral nutrition;quality of life;malnutrition;composition of parenteral nutrition;malfunction of digestive system;mobil parenteral nutrition;systém all-in-one;central venous cathether;venous port;complication of parenteral nutrition
Abstrakt: Bakalářská práce se ve své teoretické části zabývá domácí parenterální výživou, resp. kvalitou života nemocných, kteří domácí parenterální výživu užívají. Kvalita života je vysvětlena v pojmech a definicích, spolu se způsoby měření a hodnocení. Kvalita života je zde nahlížena v kontextu nemocných, kteří jsou odkázáni na alternativní způsob přijímání živin v situaci, kdy enterální výživa již není možná. Příčiny poruchy zažívání vedoucí k nutnosti zavedení centrálního venózního přístupu a aplikaci parenterální výživy jsou v případě respondentů ve stadiu, kdy hospitalizace v nemocničním zařízení není nutná, a je možné parenterální výživu podávat v domácím prostředí. V oblasti parenterální výživy je práce zaměřena na druhy výživy, složení, vstupy pro aplikaci, ošetření vstupů a komplikace podávání. Praktická část bakalářské práce vychází ze tří rozhovorů s respondenty užívajícími parenterální výživu doma, kdy otázky jsou položeny tak, abychom si zjistili informace o kvalitě jejich života. Výsledné závěry jsou diskutovány se zdroji z oblasti bakalářských prací, diplomových prací a odborných článků na téma kvalita života nemocných s domácí parenterální výživou. Výsledkem práce je shrnutí negativních a pozitivních aspektů podávání parenterální výživy v domácím prostředí.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor Thesis is in the theoretical part consider to home parenteral nutrition, is about patients' quality of life, when they use home parenteral nutrition. Quality of life is explained in terms and definitions with way of evaluation and measurement. We percieve Quality of life in context of patients, who are dependent on alternative way of nutrition in situation, when enteral feeding is not possible. The causes of digestive malfunction are stable, the patient has central venous cathether and there is not necessary to stay in hospital. There is possibility to apply parenteral nutrition at home. The Bachelor thesis is focused on type of nutrition, composition, accesses for application, care of accesses and complications. The practic part of thesis is construct on three interview with the patients, who use home parenteral nutrition. The question are about quality of their life. Final informations are discuseed with other bachelor thesis, thesis and proffesional articles in magazines. Final result is summary of negative and positive aspects home parenteral nutrition.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Eva Janeckova.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
JANECKOVA V.pdfPosudek vedoucího práce948,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
JANECKOVA O.pdfPosudek oponenta práce1,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
JANECKOVA PRUBEH.pdfPrůběh obhajoby práce448,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27441

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.