Název: Ošetřovatelská péče o pacienta s nádorovým onemocněním plic.
Další názvy: Nursing care of a patient with lung carcinoma.
Autoři: Dufková, Václava
Vedoucí práce/školitel: Zvardoňová Maříková Václava, Mgr.
Oponent: Nováková Jaroslava, Mgr.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27447
Klíčová slova: bronchogenní karcinom;plíce;ošetřovatelská péče;malobuněčný karcinom;nemalobuněčný karcinom;hemoptýza;dušnost
Klíčová slova v dalším jazyce: lungcancer;lung;nursing care;small cell carcinoma;non-small cell lungcancers;hemoptysis;stuffiness
Abstrakt: V této bakalářské práci je popisována ošetřovatelská péče o pacienta s nádorovým onemocněním plic. Zaměřuje se na ošetřovatelskou péči u pacientů na standardním plicním oddělení. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je členěna do 8 kapitol, ve kterých je na začátku popsána anatomie plic, vyšetřovací metody, velmi krátce etiologie a podrobněji druhy bronchogenního karcinomu. V druhé polovině teoretické části jsou popsány příznaky, léčba, prevence a nakonec prognóza. V praktické části je popsána ošetřovatelská péče o dvě pacientky s bronchogenním karcinomem. Ošetřovatelský model je volen dle Nancy Roperové. Dále jsou popsány anamnestické údaje klientek, průběh hospitalizace a zpracován plán ošetřovatelské péče a edukační plán.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis describe nursing care of patiens with lung cancer. It focuses on nursing care of patients on standard pulmonary department in the hospital. Thesis is dividend into theoretical and practical part. The theoretical part is dividend into 8 chapters, in which is initially described the anatomy of lungs, diagnosis, etiology and in more depth types of lung cancer. In the second half of theoretical part are described symptoms, treatment, prevention and prognosis. The practical part describes nursing care of two patiens with lung cancer. The nursing model used is by Nancy Roper. This part describes anamnesis of the clients, the hospitalization and holds nursing care plan and educational plan.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARKA DUFKOVA VACLAVA 29.3.17.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DUFKOVA V.pdfPosudek vedoucího práce1,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DUFKOVA O.pdfPosudek oponenta práce1,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dufkova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce817,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27447

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.