Název: Úkoly všeobecné sestry v primární prevenci dutiny ústní
Další názvy: The tasks of the nurses in the primary prevention of the oral cavity
Autoři: Hromasová, Dana
Vedoucí práce/školitel: Šafránková Zuzana, Mgr.
Oponent: Loudová Soňa, Mgr.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27450
Klíčová slova: dentální hygiena;dutina ústní;prevence;všeobecná sestra;zubní kaz
Klíčová slova v dalším jazyce: dental hygiene;oral cavity;prevention;general nurse;dental caries
Abstrakt: V teoretické části této práce jsem se zabývala úkoly všeobecné sestry v primární prevenci dutiny ústní. Práce poukazuje na důležitost využití preventivních prohlídek, zubní kaz, edukaci pacienta ohledně dentálních pomůcek a několik metod k čištění chrupu, dodržování protiepidemiologických zásad, které jsou součástí prevence a v neposlední řadě komunikací s různými typy pacientů. V praktické části sleduji informovanost a dodržování prevence a hygieny laiků v dospělém věku formou dotazníkového šetření. V závěru poukazuji na vytvořený letáček, který se týká o důležitosti dodržování preventivních návštěv ordinace a vyvrácení mýtů, se kterými se setkáváme už od dětského věku.
Abstrakt v dalším jazyce: In theoretical part of this thesis I occupied with the tasks of general nurse in primary prevention of oral cavity. This thesis points out the importance of use of preventive medical examination, education of patient in dental aids and several methods of dental care, antiepidemiological principles which are part of prevention, and last but not least, a communication with various types of patients. In practical part I study the awareness and observance of prevention and hygiene of adult laymen using a questionnaire. In conclusion I refer to created flyer which is concerned with the importance of use of preventive medical examination and disproves the myths we come across already in childhood.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Hromasova Dana.PDFPlný text práce2,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HROMASOVA V.pdfPosudek vedoucího práce991,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HROMASOVA O.pdfPosudek oponenta práce967,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hromasova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce788,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27450

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.