Název: Syndrom vyhoření v profesi porodní asistentky
Další názvy: Burnout syndrome in Midwife's profession
Autoři: Bláhová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Ratislavová Kateřina, Mgr. Ph.D.
Oponent: Hendrych Lorenzová Eva, Mgr.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27464
Klíčová slova: syndrom vyhoření;porodní asistentka;stres;maslach burnout inventory
Klíčová slova v dalším jazyce: burnout syndrome;midwife;stress;maslach burnout inventory
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o syndromu vyhoření v profesi porodních asistentek. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části je popsán syndrom vyhoření, jeho fáze, rizikové faktory a diagnostika. Dále je zde i část, která se věnuje jeho prevenci, a zároveň jsou zde také uvedeny profese, které jsou pro vznik syndromu vyhoření náchylnější. Praktická část je poté věnována samotnému sběru dat a výzkumnému šetření s hlavním cílem zjistit výskyt syndromu vyhoření v profesi porodních asistentek.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis introduces burnout syndrome in the profession of midwifery. This thesis is composed of the theoretical and the practical part. The theoretical part is describing burnout syndrome, its phases, critical factors and diagnostics. Next there is a part, witch is dealing with the prevention and also there are listed professions, witch are or or the creation of burnout syndrome more inclinable. The practical part of this thesis is made o the colection of data and research survey. Main aim of the reserch survey was to find the incdence of burnout syndrome in the proession of midwifery.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Veronika Blahova - Bakalarska prace 2017.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BLAHOVA V.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BLAHOVA O.pdfPosudek oponenta práce155,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BLAHOVA PRUBEH.pdfPrůběh obhajoby práce800,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27464

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.