Title: Nepříznivé psychosociální vlivy během těhotenství
Other Titles: Adverse psychosocial factors during the pregnancy
Authors: Šindelářová, Kristina
Advisor: Ratislavová Kateřina, Mgr. Ph.D.
Referee: Janoušková Kristina, PhDr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27472
Keywords: těhotenství;nepříznivé vlivy;psychologie těhotenství
Keywords in different language: pregnancy;adverse effects;psychology of pregnancy
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá nepříznivými psychosociálními vlivy v těhotenství. Teoretická část je zaměřená na jednotlivé nepříznivé vlivy, mezi které patří kouření, konzumace alkoholu a návykových látek v těhotenství, věk rodičky mladší 20 let a starší 35 let, nepříznivá socioekonomická situace během těhotenství, komplikace spojené s těhotenstvím a psychický dopad nepříznivých zážitků spojených s těhotenstvím na průběh dalšího těhotenství. U každého vlivu je vysvětlen dopad na plod a další vývoj dítěte, psychický dopad na těhotnou ženu a její rodinu, a možnosti řešení situace. Praktická část je zaměřena na těhotnou ženu mladší 20 let, která nechtěně otěhotněla. Cílem výzkumu je zjistit dopad jednotlivých vlivů na mladou rodičku a její rodinu, a poskytnout možná řešení situace.
Abstract in different language: The presented Bachelor's Thesis deals with adverse psychosocial influences during pregnancy. The theoretical part is focused on individual adverse influences, which include smoking, alcohol consumption and using addictive substances during pregnancy, the age of mother-to-be being less than 20 or more than 35 years, unfavorable socioeconomic situation during pregnancy, complications associated with pregnancy and psychological impact of adverse experiences associated with pregnancy on the course of the following pregnancy. The impact on the fetus and further development of the child and psychological impact on the pregnant woman and her family are thoroughly explained for each such adverse influence and possible solutions for these unfavorable situations are offered. The practical part of the Thesis focuses on pregnant woman who are less than 20 years old, which became pregnant inadvertently. The aim of the research is to determine the effect of individual influences on mother-to-be and her family and to provide possible solutions to unfavorable situations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sindelarova_bp_final.pdfPlný text práce555,71 kBAdobe PDFView/Open
SINDELAROVA V.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
SINDELAROVA O.pdfPosudek oponenta práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
SINDELAROVA PRUBEH.pdfPrůběh obhajoby práce798,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27472

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.