Název: Aktivní protikorozní ochrana produktovodů elektrickým proudem
Další názvy: Active corrosion protection of pipelines by electric current
Autoři: Kratochvíl, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Noháč Karel, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Janda Zbyněk, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27527
Klíčová slova: elektrochemická protikorozní ochrana;koroze;usměrňovač;měřící přístroj symbol;proud a napětí
Klíčová slova v dalším jazyce: electrochemical anticorrosion protection;corrosion;rectifier;measuring unit symbol;the electric current and the electric voltage
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na elektrochemickou protikorozní ochranu, v rámci které byl proveden terénní průzkum prostřednictvím měření hodnot ve dvou vybraných oblastech. Teoretická část práce je vymezena pro popis základních pojmů, ve které jsou vysvětleny jednotlivé pojmy týkající se elektrické protikorozní ochrany, koroze, její příčiny vzniku a ochrany, katodické a anodické ochrany, usměrňovače napětí a dalších zdrojů proudu. Praktická část práce se zabývá posouzením funkčnosti protikorozní ochrany, měřením proudu, odporu a potenciálu ve dvou vybraných oblastech. Vyhodnocením naměřených hodnot a jejich porovnáním jsou uvedena doporučení k zefektivnění protikorozní ochrany.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on the electrochemical anticorrosion protection, in terms of which was accomplished a field research by measuring the values in two selected areas. The theoretical part of the work is limited to a description of the basic concepts. There are explained the individual concepts for electric anticorrosion protection, corrosion itself, its causes and its protection, cathodic and anodic protections, the rectifier voltage and other voltage sources. The practical part of this thesis concerns the rating of the functionality of the anticorrosive protection, measuring the electric current, electrical resistance and electric potential in two pre-selected areas. By evaluating the measured values and by observation these values there are adumbrated recommendations which lead to the streamline of the anticorrosive protection.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Aktivni_protikorozni_ochrana_produktovodu_elektrickym_proudem.pdfPlný text práce2,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058395_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce308,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058395_oponent.pdfPosudek oponenta práce493,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058395_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce208,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27527

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.