Title: Zatěžování transformátoru
Other Titles: Loading test of trasnformer
Authors: Trojáček, Petr
Advisor: Skala Bohumil, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Šobra Jan, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27543
Keywords: transformátor;jádro;vinutí;zatížení;měření naprázdno;měření nakrátko;odpor vinutí;výroba;vyšší harmonické
Keywords in different language: transformer;core;winding;loading;no-load test;short-circuit test;winding resistence;production;higher harmonics
Abstract: Tato bakalářská práce shrnuje základní informace o konstrukci, výrobě a měření jednofázových toroidních transformátorů. Hlavním předmětem práce bylo změření předložených dvou transformátorů naprázdno, nakrátko a porovnat vypočtené parametry náhradního schéma. Stejné vzorky následně zatěžovat v úsporném zapojení a navrhnout odbočku jednoho z traf tak, aby bylo možné je zatěžovat ve stejném zapojení po připojení na síť jmenovitými hodnotami. Ve druhé části praktické stránky práce bylo provedeno měření transformátorů při výrobním procesu a po jejich dokončení. V závěru jsou shrnuty výsledky všech měření a stručné zhodnocení výroby.
Abstract in different language: This bachelor thesis summarizes basic information about construction, production and measurement of single-phase toroidal transformers. The main objective of the thesis was to measure two transformers presented in the no-load test, short-circuit test and to compare calculated parameters of the equivalent circuit. Then load the same samples in the economical connection and design the number of wires of one sample so that they can be loaded at the same connection when connected to the network by the nominal values. In the second part of the practical part measurements of transformers during production process and after their completion were made. In conclusion, the results of all measurements and a brief evaluation of the production are summarized.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - zatezovani transformatoru.pdfPlný text práce1,89 MBAdobe PDFView/Open
067078_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce279,88 kBAdobe PDFView/Open
067078_oponent.pdfPosudek oponenta práce407,56 kBAdobe PDFView/Open
067078_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce190,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27543

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.