Title: Návrh usměrňovače
Other Titles: Rectifier proposal and design
Authors: Leffler, Jan
Advisor: Skala Bohumil, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Světlík Pavel, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27583
Keywords: usměrňovač;návrh;simulace;dimenzování;chlazení;konstrukce;testování
Keywords in different language: rectifier;design;simulation;dimensioning;cooling;construction;testing
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu a realizace usměrňovače, který je schopen po snadné změně v topologii zapojení usměrnit jednofázový či třífázový průběh napětí. Práce obsahuje teoretickou část, která slouží jako přehled pro danou problematiku. V této části jsou shrnuty základní poznatky o polovodičích, součástkách, z nichž jsou usměrňovače sestaveny, typech usměrňovačů, topologiích polovodičových usměrňovačů a chlazení výkonových měničů. Praktická část se již zaměřuje na návrh obvodu, ověření jeho správné funkce simulací a případné modifikace zařízení. Dále je zde řešeno dimenzování vodičů i chladiče a samotná realizace měniče a jeho testování.
Abstract in different language: This submited Bachelors Thesis deals with the problematics of design and realization of rectifier, which is capable rectify one-phase or three-phase waveform of voltage after easy change of topology of connection. This thesis contains Theoretical part, which is an overview of the matter. This part summarizes a basic knowladge of semiconductors, the components which are rectifiers made of, types of rectifiers, topologies of semiconductor rectifiers and cooling of power converters. Practical part is focusing on a design of circuit, verification of correct function by simulation nad possible modifications of device. Furthermore dimensioning of conductors and heatsink, realization of converter and its testing are solved.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Leffler.pdfPlný text práce6,58 MBAdobe PDFView/Open
070869_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce239,56 kBAdobe PDFView/Open
070869_oponent.pdfPosudek oponenta práce314,48 kBAdobe PDFView/Open
070869_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce209,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27583

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.