Title: Využití elektrických strojů v robotice
Other Titles: Usage of electrical machines in robotics
Authors: Měsíček, Lukáš
Advisor: Světlík Pavel, Ing.
Referee: Šobra Jan, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27600
Keywords: asynchronní stroj;synchronní stroj;stejnosměrný stroj;ec motor;krokový motor;lineární motor;momentová charakteristika;konstrukce;robot;arduino;ultrazvuková čidla;bluetooth;baterie;ovládací deska.
Keywords in different language: induction machine;synchronous machine;dc machine;ec motor;stepper motor;linear motor;speed-torque characteristic;construction;robot;arduino;ultrasonic sensors;bluetooth;battery;control board
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na využívání elektrických strojů v oblasti robotiky. Úkolem této práce je popsat elektrické motory, které by mohly sloužit pro robotický pohon a zhodnotit jejich výhody a nevýhody. Dalším úkolem bakalářské práce je vyrobit robota, ve kterém použijeme námi zvolený motor, a popsat výhody použitého motoru a porovnat ho s ostatními motory. Práce je rozdělena na dvě části. První část se zabývá stroji používanými v oblasti robotiky. V této části jsou popsány např. asynchronní, synchronní, stejnosměrné a další typy strojů. V druhé části je popsána stavba robota, kde je vysvětlen postup výroby konstrukce a jsou popsány použité komponenty, které robot obsahuje, a jejich vlastnosti (např. Arduino, ultrazvukové čidlo atd.).
Abstract in different language: The presented bachelor thesis is focused on the usage of electric machines in the field of robotics. The goal of this thesis is to describe electric motors which could be used for a robotic drive and to evaluate their advantages and disadvantages. Another objective of this bachelor thesis is to make a robot which will contain our chosen motor, to describe the advantages of the used motor and to compare it with other motors. The thesis is divided into two parts. The first part deals with the machines which are used in the field of robotics. In this part there is a description of different types of machines, for example induction, synchronous and DC machines. The other part describes the construction of the robot. It explains the process of construction and it describes the used components, which the robot contains and their characteristics (e.g. Arduino, ultrasonic sensor etc.).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Lukas_Mesicek.pdfPlný text práce2,97 MBAdobe PDFView/Open
070893_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce257,84 kBAdobe PDFView/Open
070893_oponent.pdfPosudek oponenta práce296,52 kBAdobe PDFView/Open
070893_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce201,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27600

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.