Title: Manželské majetkové právo zaměřeno na majetkové režimy
Other Titles: Matrimonial property law aimed at property schemes
Authors: Žďánská, Markéta
Referee: Psutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
Zahradníková Radka, JUDr. Ing. Ph.D., LL.M.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27639
Keywords: manželské majetkové právo;společné jmění manželů;zákonný režim;smluvený režim;režim založený rozhodnutím soudu;režim oddělených jmění;režim vyhrazující vznik společného jmění manželů ke dni zániku manželství;režim zužující rozsah společného jmění manželů v zákonném režimu;režim rozšiřující rozsah společného jmění manželů v zákonném režimu;správa v zákonném režimu;správa ve smluveném režimu;správa v režimu založeném rozhodnutím soudu;ochrana třetích osob;vypořádání společného jmění manželů;manžel;manželka
Keywords in different language: marital property law;marital property;legal mode;conventional mode;based mode decision of the court;the regime of separate property;the mode of reserving the creation of the joint property of the spouses at the date of dissolution of marriage;the regime of narrowing the scope of the joint property of spouses in the legal system;the regime expanding the scope of joint property of spouses in the legal system;the administration in the legal system;the administration in the arranged mode;management mode based the decision of the court;the protection of third persons;settlement of joint property of spouses;husband;wife
Abstract: Cílem této práce je poskytnout čtenáři komplexní informace o manželském majetkovém právu, resp. o majetkových režimech manželů, neboť tento institut je jedním z nejvýznamne?jších institutů rodinného i spolec?enského života vzhledem k tomu, že se s ním během života z menší či větší míry setká většina z nás, a to nejen v důsledku uzavření manželství, ale např. i při právním jednání s osobou, která se ve svazku manželském nachází, neboť manželé jsou jakousi ekonomickou jednotkou, která vstupuje do právních vztahu? se tr?etími osobami. Institut manželského majetkového práva je poměrně složitý systém, který obsahuje řadu pravidel. Práce ukazuje, jak je tato oblast současnou právní úpravou vnímána a regulována, přičemž zároveň poskytuje v určitých pasážích srovnání s úpravou předchozí, která byla cca po 50-ti letech obměněna. Práce rovněž ukazuje, jak je manželské majetkové právo vnímáno jurisdikcí, neboť každá její kapitola obsahuje judikaturu související s probíranou tématikou s tím, že jsou v ní zakomponována i nedávno vydaná rozhodnutí. Práce představuje jednotlivé manželské majetkové režimy, kdy převážná část práce se zaobírá zákonným majetkovým režimem, neboť jde o základní (obecný) majetkový režim manželů, který nastává ex lege uzavřením manželství, pokud si snoubenci nezvolí jeho modifikovanou podobu. Práce obsahuje poznatek i procesním právu, kdy upozorňuje na ustanovení § 262a a 262b občanského soudního řádu, neboť jde o ustanovení mající zásadní význam pro vymáhání případných dluhů manželů. Vedle zákonného majetkového režimu se práce věnuje i režimům modifikovaným, tj. smluvenému majetkovému režimu a režimu, který je zakládán soudem. U smluveného režimu práce pak poskytuje kompletní informace o jednotlivých poddruzích tohoto majetkového režimu manželů, kterými jsou režim oddělených jmění, režim vyhrazující vznik společného jmění manželů ke dni zániku manželství, režim rozšiřující rozsah společného jmění manželů v zákonném režimu a režim naopak zužující rozsah společného jmění manželů v zákonném režimu. Práce poskytuje informace nejen o modifikaci rozsahu společného jmění manželů, ale i o možné modifikaci správy majetkových hodnot patřící manželům. V práci nechybí ani informace o historii tohoto institutu a právní úpravě sousedního státu (tj. Německa).
Abstract in different language: The aim of this work is to provide the reader comprehensive information about the marital property law or about the property regimes of spouses, because this institute is one of the most important institutions of family and social life due to the fact that during the life of a greater or lesser extent, meet most of us, and not only due to the conclusion of the marriage, as well as in legal proceedings with the person who is married, since spouses are a kind of an economic unit which enters into legal relationships with third persons. Institute of marital property law is a rather complex system, which contains a number of rules. The work shows how this area of the current legislation is perceived and regulated, while at the same time provides in certain passages of the comparison with the adjustment of the previous one, which was after about 50 years awarded. The work also shows how marital property law perceived jurisdiction, because in each chapter is included the case law related to the discussed theme, with the aim of the work is the inclusion of even the current decisions of the courts, which was released recently. The work represents the various marital property regimes, where the bulk of the work deals with legal property regime, as it is a basic (general) property regime of spouses, which arises ex lege to the marriage, if your fiancé chooses its modified form. The work contains the knowledge about the procedural law, when it draws attention to the provisions of § 262a and 262b of the code of civil procedure, as regards the provisions having crucial importance for the recovery of any debts of the spouses. Next to the legal regime of property work includes regimes with a modified, i.e., the agreed property regime and the regime that is being set by the court. In the agreed scheme of work then provides the complete information about each of the subspecies of this regime of property of spouses, which are the regime of separate property, the mode of reserving the creation of the joint property of the spouses at the date of dissolution of marriage, the regime expanding the scope of joint property of spouses in the legal system and the regime on the contrary, narrowing the scope of the joint property of spouses in the legal system. The work provides information not only about the modification of the scope of the joint property of the spouses, but also on the possible modification of the administration of assets belonging to spouses. At work there is also information about the history of this institute and the legal regulations of the neighboring state (i.e. Germany).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zdanska-rig.prace.pdfPlný text práce2,03 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta 1 - Zdanska.pdfPosudek vedoucího práce1,72 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta 2 - Zdanska.pdfPosudek oponenta práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba Zdanska.pdfPrůběh obhajoby práce311,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27639

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.