Title: Cíle výuky v práci učitele na 1. stupni na Základní a mateřské škole Mirovice
Other Titles: The aims of teaching in teacher's work at the 1st grade at the primary and nursery school in Mirovice
Authors: Bělková, Anna
Advisor: Dubec Michal, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27750
Keywords: cíle výuky;dovednost;vzdělání;taxonomie;dotazník;pozorování.
Keywords in different language: goals of teaching;skills;education;taxonomy;questionnaire;observation.
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na práci učitelů s cíli výuky na 1. stupni Základní škole a mateřské škole v Mirovice (dále jen ZŠ a MŠ Mirovice). V úvodní části práce zahrnuje uvedení do problematiky cílů, jejich význam, funkci v procesu vyučování a jejich hierarchii. Vychází ze základní terminologie, vymezuje základní pojmy, charakteristiku cílů. Dále poukazuje na důležitost nejen formulace cílů, ale i tvrzení, že skrze cíle, může být účinnost výuky mnohem efektivnější. V následujících kapitolách je pozornost věnována funkci cíle v rámcově vzdělávacím programu, ve školním vzdělávacím programu i v jiných vzdělávacích dokumentech, které jsou nedílnou inspirací vyučovacího procesu. Další kapitoly jsou věnovány požadavkům na výukové cíle, na jejich komplexnost, konzistentnost, přiměřenost a kontrolovatelnost. Pomocníky v problematice formulace cílů se zdají být i taxonomie cílů, těm je tedy věnována další část práce, spolu s jejich rozbory a příklady využití. Zbývající část je věnována rozboru cílů v rovině dovedností v rámcově vzdělávacím programu na úrovních klíčových kompetencí, průřezových témat a očekávaných výstupů jednotlivých vzdělávacích oblastí. Praktická část je doplněna empirickým šetřením, realizovaným v souvislosti s tématem práce na ZŠ a MŠ Mirovice. Jejím cílem je poskytnutí analýzy práce učitelů 1. stupně ZŠ a MŠ Mirovice. Při zkoumání byla použita metoda dotazníkového šetření a metoda pozorování ve vyučovacích hodinách. Dále byly využity informace z osobních rozhovorů nad dotazníky s jednotlivými vyučujícími. V závěru praktické části je shrnutí zjištěných výsledků empirického šetření.
Abstract in different language: The diploma thesis focuses on the goals of teaching in the work of a teacher at the Primary and Nursery School in Mirovice. The introductory part of the thesis includes the introduction of goals, their importance, their function in the teaching process and their hierarchy. Based on basic terminology, it defines the basic concepts, the characteristics of the goals. It also points to the importance not only of the formulation of objectives but also of the assertion that, through objectives, the effectiveness of teaching can be much more effective. In the following chapters, attention is paid to the function of the objective in the Framework Educational Programme for Basic Education, in the School Educational Programme and other educational documents that are an integral inspiration of the teaching process. The next chapters are devoted to the requirements of learning objectives, their complexity, consistency, adequacy and controllability. As well as the taxonomy of the objectives, the helpers in the formulation of the goals appear to be the next part of the thesis, together with their analyzes and examples of use. The remaining part is devoted to the goals of skills in the Framework Educational Programme for Basic Education, in more detail through key competences, more generally through cross-curricular themes and educational areas. The practical part is complemented by an empirical survey carried out in connection with the topic of work at the Primary and Nursery School in Mirovice. Its aim is to provide analysis of the the work of a teacher at the Primary and Nursery School in Mirovice with goals of teaching. The survey used the method of questionnaire survey, and the method of observation in lessons. In addition, information from personal interviews was used over questionnaires with individual teachers. The conclusion of the practical part is a summary of the findings of the empirical survey.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Belkova.pdfPlný text práce2,41 MBAdobe PDFView/Open
Belkova VP041.pdfPosudek vedoucího práce205,03 kBAdobe PDFView/Open
Belkova OP040.pdfPosudek oponenta práce151,42 kBAdobe PDFView/Open
Belkova O057.pdfPrůběh obhajoby práce37,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27750

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.