Název: Dramatická výchova na 1. stupni ZŠ a její integrace do všech předmětů ve 3. ročníku na ZŠ v Lokti nad Ohří
Další názvy: Drama class for primary school level and its integration to all subjects in year 3.
Autoři: Krejčí, Dagmar
Vedoucí práce/školitel: Gažáková Eva, MgA. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27758
Klíčová slova: dramatická výchova;školní vzdělávací plán základní školy v lokti;základní škola;metody a techniky;integrace;vyučovací předměty;třetí třída;první stupeň
Klíčová slova v dalším jazyce: drama education;education plan of elementary school loket;elementary school;methods and techniques;integration;subjects;the third grade;primary school
Abstrakt: V diplomové práci se zabývám integrací dramatické výchovy do všech vyučovacích předmětů ve třetí třídě na základní škole. V teoretické části popisuji principy, obsahy a témata dramatické výchovy, dále vyjmenovávám dovednosti a činnosti, které se dramatickou výchovou mohou rozvíjet a také zde popisuji, jak by měly lekce dramatické výchovy probíhat. Uvádím její formy, metody a techniky. V praktické části popisuji, jak jsem popsané metody a techniky použila ve výuce. U každého předmětu uvádím tematické plány ze ŠVP pro dané období a za použití metod akčního výzkumu, který vyústí v komentáře a reflexe ke každé hodině, vyvozuji závěr.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this diploma work is integration of drama education into all school subjects in the third grade of elementary school. In the theoretical part I describe principles, content and topics of drama education, next I list all skills and activities, which can be developed by drama education and I also describe how the lessons of drama education should look. I mention its forms, methods and techniques. In the practical part I describe how I used those methods and techniques in actual lessons. In every school subject I display the curriculum from the SEP for a given term and while using the method of active research, which will result in a commentary and reflection of each lesson, I infer the conclusion.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace-Dagmar Krejci.pdfPlný text práce4,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krejci VP189.pdfPosudek vedoucího práce571,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krejci OP175.pdfPosudek oponenta práce976,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krejci O203.pdfPrůběh obhajoby práce402,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27758

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.