Title: Hodnocení vybraného tématu v učebnicích zeměpisu pro ZŠ a jeho úprava
Other Titles: Evaluation of a selected topic in Geography textbooks for elementary school and its modification
Authors: Hrych, Martin
Advisor: Pluháčková Markéta, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27873
Keywords: bakalářská;práce;hodnocení;učebnice
Keywords in different language: bachelor;thesis;textbook
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením vybraných učebnic zeměpisu pro základní školy. V práci jsou porovnávány celkem 3 učebnice na základě didaktické vybavenosti a na základě obtížnosti textu. Po zhodnocení tématu ve vybraných učebnicích autor navrhuje jeho úpravu na základě didaktické vybavenosti používaných učebnic v dnešním školství a na základě obtížnosti textu pro pochopení dané látky žáky zvoleného ročníku základní školy.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with the evaluation of selected textbooks for geography for elementary schools, which compares 3 textbooks on the basis of didactic facilities and the difficulty of the text. After evaluating the topic in selected textbooks, the author proposes to adapt it based on didactic facilities of used textbooks and on the basis of the text's difficulty in understanding the subject matter of the pupils of the chosen elementary school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_HRYCH.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
Hrych V.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Hrych O.pdfPosudek oponenta práce551,41 kBAdobe PDFView/Open
Hrych P.pdfPrůběh obhajoby práce145,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27873

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.