Title: Zaniklé pískovny a cihelny v okolí Plzně a jejich potenciál pro výzkum kvartéru
Other Titles: Abandoned sand mines and clay pits in Plzeň city and its vicinity and their potential for Quaternary research
Authors: Dezortová, Aneta
Advisor: Vočadlová Klára, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27883
Keywords: cihelny;pískovny;kvartér;glaciál;plzeňský kraj;spraše;říční terasy
Keywords in different language: clay pits;sand mines;quaternary;glacial;pilsen region;loess;river terraces
Abstract: Poloha českého území během pleistocenních glaciálů umožnila vznik spraší, vátých písků a říčních teras, které odráží klimatické změny a jsou zdrojem informací pro paleoenvironmentální rekonstrukce. Řada významných lokalit kvartérních sedimentů na našem území popisovaných v literatuře sloužila původně jako cihelny a pískovny. Cílem této práce je vytvořit databázi cihelen a pískoven v okolí Plzně (Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever a Rokycany Podkladem pro tento výzkum byly především historické a soudobé mapové podklady. V prostředí GIS byly vytvořeny atributové tabulky se základními charakteristikami k daným lokalitám (např. vlastnictví lokality, blízkost komunikace, geomorfologické charakteristiky a další). Celkem bylo v zájmovém území nalezeno 447 cihelen a pískoven, z toho bylo 247 v kvartérních sedimentech. Spousta z nich je již nefunkčních, jsou pohlceny vegetací nebo zástavbou. Moje práce tedy poskytuje přehledný a úplný výčet těchto cihelen a pískoven.
Abstract in different language: During Pleistocene glacials location of Czech territory allowed to form loess, blowing sands and also rivers, which reflect climatic changes and provide information for paleoenvironmental reconstruction. A large number of important localities of Quaternary sediments are in our territory. These localities, originally served as clay pits and sand mines, are described in the literature. The objective of this work is to create a database of clay pits and sand mines in surroundings of Pilsen (Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever and Rokycany) The basis for this research was mainly historical and contemporary maps. Localities (eg ownership of the location, proximity to communication, geomorphological characteristics, etc.) In total 447 clay pits and sand mines were found in the area of interest, of which 247 were in quaternary sediments. Many of them are already dysfunctional, or they are absorbed by vegetation or buildings. My work provides a clear and complete list of these clay pits and sand mines.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Dezortova.pdfPlný text práce7,84 MBAdobe PDFView/Open
Dezortova P.pdfPrůběh obhajoby práce282,51 kBAdobe PDFView/Open
Dezortova V.pdfPosudek vedoucího práce578,65 kBAdobe PDFView/Open
Dezortova O.pdfPosudek oponenta práce822,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27883

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.