Title: Didaktická transformace vybraného učiva tematického celku vesmír pro vyučování geografie na ZŠ
Other Titles: Didactic transformation of the "universe" topic for the elementary school geography education
Authors: Bradnová, Anna
Advisor: Pluháčková Markéta, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27887
Keywords: didaktická transformace;vesmír;základní škola;experiment
Keywords in different language: didactic transformation;universe;elementary school;experiment
Abstract: Bakalářská práce se zabývá vytvořením didaktické transformace vybraného celku vesmír pro vyučování geografie na základní škole a jejím následným ověřením v praxi. V práci je použita metoda experimentu, která porovnává dva rozdílné přístupy k výuce. Prvním přístupem je výuka, která klade důraz na použití názorně-demonstračních metod. V rámci této výuky byly demonstrovány pokusy a modely, která jsem navrhla tak, aby žáci názorně a srozumitelně pochopili základní principy problematiky otáčení Země kolem své osy. Druhý přístup vyzdvihuje metody slovní. Oba přístupy byly ověřeny v praxi a následně porovnány na základě mnou vytvořených testů. Úspěšnost testů byla zaznamenána do tabulek a vizuálně zpracována do grafů.
Abstract in different language: This Bachelor work occupies with a didactic transformation of the "universe" topic for the elementary school geography education. Didactic transformation has to be verified in practice. In this work was used a method of experiment, which compare two different types of education. First type of the education uses graphically and demonstrative methods. In this type of education were demonstrated experiments and models, which I devised. Pupils should understand the problematic of the Earth's rotation. The second type of the education uses word methods. Both of them were verified in practice and evaluated on the basis of tests which I made. I wrote the success rate of these tests in charts and made into graphs
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Anna_Bradnova_2017.pdfPlný text práce7,12 MBAdobe PDFView/Open
Bradnova P.pdfPrůběh obhajoby práce283,93 kBAdobe PDFView/Open
Bradnova O.pdfPosudek oponenta práce698,63 kBAdobe PDFView/Open
Bradnova V.pdfPosudek vedoucího práce731,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27887

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.