Title: Zlomky v učivu matematiky 1. stupně základní školy
Other Titles: Fractions in education of Mathematics at primary school
Authors: Vlková, Jitka
Advisor: Hrabětová Regina, Mgr.
Referee: Frank Jan, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27931
Keywords: racionální číslo;zlomek;charakteristika žáka;pojetí výuky;výzkumné šetření;didaktický test.
Keywords in different language: rational number;fraction;characteristics of a pupil;conception of education;experimental examination;didactic test.
Abstract: Diplomová práce se zabývá zlomky v učivu 1. stupně základní školy. V teoretické části jsou rozpracována témata vztahující se k teorii tohoto tematického celku vymezení pojmu zlomek, jeho původ, definici, možnosti vyjádření i obsah učiva. Pozornost je věnována charakteristice žáka 4. ročníku se zaměřením na jeho myšlení a různým přístupům k výuce zlomků, především metodě prof. RNDr. Milana Hejného, CSc. V praktické části je pomocí didaktického testu porovnána úroveň znalostí a dovedností žáků vyučovaných dle daných přístupů.
Abstract in different language: The thesis is concerned with fractions in primary school curriculum. The theoretical part of the thesis elaborates topics related to the theory of fractions; as it delimits the term, its origin, definition, possibilities of application and teaching content. The attention is devoted to characteristics of a 4th grade pupil and focuses on his/her thinking and also on various strategies to teaching fractions, especially to a method developed by prof. RNDr. Milan Hejný, CSc. The practical part of the thesis uses a didactic test to compare knowledge levels and proficiency of pupils taught in compliance with these methods.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce3,82 MBAdobe PDFView/Open
OP - Vlkova - Zlomky 1. st..pdfPosudek oponenta práce101,87 kBAdobe PDFView/Open
34. Vlkova_Hodnoceni vedouci diplomove prace.pdfPosudek vedoucího práce227,27 kBAdobe PDFView/Open
Vlkova protokol445.pdfPrůběh obhajoby práce510,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27931

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.