Název: Zlomky v učivu matematiky 1. stupně základní školy
Další názvy: Fractions in education of Mathematics at primary school
Autoři: Vlková, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Hrabětová Regina, Mgr.
Oponent: Frank Jan, Mgr.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27931
Klíčová slova: racionální číslo;zlomek;charakteristika žáka;pojetí výuky;výzkumné šetření;didaktický test.
Klíčová slova v dalším jazyce: rational number;fraction;characteristics of a pupil;conception of education;experimental examination;didactic test.
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá zlomky v učivu 1. stupně základní školy. V teoretické části jsou rozpracována témata vztahující se k teorii tohoto tematického celku vymezení pojmu zlomek, jeho původ, definici, možnosti vyjádření i obsah učiva. Pozornost je věnována charakteristice žáka 4. ročníku se zaměřením na jeho myšlení a různým přístupům k výuce zlomků, především metodě prof. RNDr. Milana Hejného, CSc. V praktické části je pomocí didaktického testu porovnána úroveň znalostí a dovedností žáků vyučovaných dle daných přístupů.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is concerned with fractions in primary school curriculum. The theoretical part of the thesis elaborates topics related to the theory of fractions; as it delimits the term, its origin, definition, possibilities of application and teaching content. The attention is devoted to characteristics of a 4th grade pupil and focuses on his/her thinking and also on various strategies to teaching fractions, especially to a method developed by prof. RNDr. Milan Hejný, CSc. The practical part of the thesis uses a didactic test to compare knowledge levels and proficiency of pupils taught in compliance with these methods.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce3,82 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Vlkova - Zlomky 1. st..pdfPosudek oponenta práce101,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
34. Vlkova_Hodnoceni vedouci diplomove prace.pdfPosudek vedoucího práce227,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vlkova protokol445.pdfPrůběh obhajoby práce510,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27931

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.