Title: Elektroizolační systém s nanopřísadou
Other Titles: Electrical installation system with nano additive
Authors: Michal, Ondřej
Advisor: Mentlík Václav, Prof. Ing. CSc.
Referee: Trnka Pavel, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27944
Keywords: polymer;kompozit;nanokompozit;nanotechnologie;tsa220;izolace;izolační systém;sio2;ztrátový činitel tg;vnitřní rezistivita;tepelné stárnutí
Keywords in different language: polymer;composite;nanocomposite;nanotechnology;tsa220;insulation;isolation system;sio2;loss factor tg;internal resistivity;thermal aging
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá elektroizolačními materiály a jejich modifikacemi pomocí nanoplniv. Teoretická část shrnuje nejdůležitější aplikace elektroizolačních materiálů v točivých elektrických strojích. Rozděluje a shrnuje hlavní výhody jednotlivých elektroizolačních systémů. Dále rozebírá problematiku kompozitních materiálů, jejich složení a charakteristické vlastnosti jednotlivých složek. Závěrem teoretické části je popsána problematika modifikací polymerních materiálů nanoplnivy a jejich vliv na elektroizolační vlastnosti. Praktická část diplomové práce je zaměřena na modifikaci impregnačního laku TSA220 nanočásticemi SiO2 společně s polyamidovými nanovlákninami a zkoumání jejich vlivu na změny elektroizolačních vlastností v průběhu aplikace zrychleného tepelného stárnutí.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with electroinsulating materials and their modifications using nanofillers. The theoretical part summarizes the most important applications of electrical insulating materials in electric rotary machines. It divides and summarizes the main advantages of individual electrical isolation systems. It further analyzes the problems of composite materials, their composition and the characteristics of individual components. At the end of the theoretical part is description of the possible modifications of polymer materials using nanofillers and how those modifications change the electrical properties of final material. The practical part of the diploma thesis is focused on modification of TSA220 impregnation lacquer with nanoparticles SiO2 together with polyamide nanofibers and investigation of their influence on changes of electroinsulating properties during application of thermal aging.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Michal_Ondrej_2017.pdfPlný text práce4,66 MBAdobe PDFView/Open
070900_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce290,72 kBAdobe PDFView/Open
070900_oponent.pdfPosudek oponenta práce311,54 kBAdobe PDFView/Open
070900_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce192,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27944

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.