Title: Kytarový efekt s elektronkou
Other Titles: Guitar Effect with Vacuum Tube
Authors: Nový, Tomáš
Advisor: Karban Pavel, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Bouzek Stanislav, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27949
Keywords: kytarový efekt;elektronkový efekt;analogový efekt;digitální efekt;modulační efekt;zkreslující efekt;elektronka;overdrive;distortion;fuzz;compressor;booster;echo;reverb;delay;flanger;phaser;chorus;vibrato;tremolo;softwarový efekt;elektronka 12ax7;dvojitá trioda;effectrode pedals;westbury w-20;zkreslení;asymetrický soft - clipping;sudé harmonické
Keywords in different language: guitar effect;vacuum tube effect;analog effect;digital effect;modulatory effect;distorting effect;vacuum tube;overdrive;distortion;fuzz;compressor;booster;echo;reverb;delay;flanger;phaser;chorus;vibrato;tremolo;software effect;vacuum tube 12ax7;double triode;effectrode pedals;westbury w-20;distortion;asymmetrical soft-clipping;even harmonics
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na konstrukci kytarového efektu s elektronkou. V textu je popsáno základní rozdělení a princip funkce kytarových efektů a elektronek a také vybrané, běžně dostupné elektronkové efekty. Hlavní část práce se věnuje kompletnímu návrhu a konstrukci elektronkového kytarového efektu s elektronkou 12AX7 na základě schéma sériově vyráběného efektu Westbury W-20. Princip funkce zapojení a předpokládané vlastnosti efektu jsou teoreticky objasněny dle dostupných zdrojů a literatury. Text obsahuje také popis postupu výroby mechanické konstrukce včetně návrhu a realizace designu a rozložení ovládacích prvků. Po výrobě efektu je měřením ověřena jeho základní funkčnost a vlastnosti.
Abstract in different language: This thesis is focused on design and construction of the guitar effect with the vacuum tube. There is a description of basic distribution and principle of function of guitar effects and vacuum tubes and also the selected, commercially available tube effects. The main part of the thesis is devoted to complete design and construction of the guitar tube effect with the tube 12AX7. The effect is based on scheme of mass-produced guitar effect Westbury W-20. The principle of circuits function and the expected properties of tube effect are theoretically explained by available resources and literature. The text also contains a description of the production of chassis including design and realization of the design and the layout of controls. After production, the basic functionality and properties of effect are verified by measurement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Tomas Novy_2017.pdfPlný text práce20,15 MBAdobe PDFView/Open
070906_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce228,41 kBAdobe PDFView/Open
070906_oponent.pdfPosudek oponenta práce329,74 kBAdobe PDFView/Open
070906_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce206,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27949

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.