Title: Vývoj příhraničních oblastí Ašska a Selbska ve vzájemném srovnání (s důrazem na posledních dvacet let) a možnosti budoucího rozvoje tohoto regionu
Other Titles: History and development of the border micro-regions Aš and Selb in their comparison (with emphasis on the last twenty years) and possibilities of this region future development
Authors: Purma, Tomáš
Advisor: Stočes Jiří, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28016
Keywords: textilní průmysl;porcelánka;výprodejové centrum;úbytek obyvatelstva;demolice budov;nová výstavba;mezinárodní železnice;spolupráce;pracovní příležitosti;příroda;cyklostezky;cestovní ruch;dotazníkový průzkum
Keywords in different language: textile industry;porcelain;sale center;population decline;demolition of buildings;new construction;international railways;cooperation;job opportunities;nature;cycle paths;tourism;questionnaire survey
Abstract: V této práci se zabývám vývojem příhraničních oblastí Ašska a Selbska nejen jako měst, která spolu sousedí a v posledních desetiletích i velmi intenzivně spolupracují na různých akcích v rámci kultury, sportu, cestovního ruchu, pracovních možností i vztahů obyvatel, ale především jako oblastí na konci jednotlivých států, kde se v posledních 25 letech zcela změnilo původní zaměření regionu, zanikl původní, velmi úspěšný průmysl a nyní se hledají nové cesty, jak region udržet a nasměrovat jinam. Součástí práce je rozsáhlý průzkum provedený mezi obyvateli Aše i mezi obyvateli Selbu, z něhož lze dobře odvodit, co si myslí běžní obyvatelé těchto měst, jak hodnotí vývoj v posledních dvou dekádách, jak vnímají (pozitivně či negativně) změny v obou městech, ať z pohledu stavebních či ekonomických nebo celkové atmosféry města. Na základě analýzy a průzkumu pak navrhuji řešení, případně alternativy k již schváleným změnám. V části práce se věnuji i projektům, které nyní ve Aši nebo Selbu probíhají, hodnotím je a navrhuji nejlepší řešení jak pro obyvatele, tak pro město a soukromé subjekty - investory. Součástí diplomové práce je nejen stručné shrnutí vývoje obou měst; celkově regionů na české i německé straně hranice, ale i aktuální statistiky a soupis všech kulturních a společenských akcí, které se v současné době v Aši nebo v Selbu pořádají. Vše jsem doplnil o rozsáhlou fotografickou a faktografickou přílohu týkající se vývoje v posledních dvou desetiletích (výstavba, rekonstrukce apod.).
Abstract in different language: In the diploma thesis I deal with the development of the border regions of Aš and Selb not only as neighboring cities intensively cooperating on various events within the culture, sport, tourism, working possibilities and relations of inhabitants in the last decades, but mainly as regions situated at the borders of each state where the original focus of the regions has changed completely over the last 25 years. The original and very successful industry has disappeared and nowadays new ways are being sought to retain the regions and to direct them elsewhere. Part of the work is an extensive survey conducted among the inhabitants of Aš as well as of Selb, from which it is possible to deduce well what the ordinary inhabitants of these cities think, how they judge the development carried out in the last two decades, how they perceive (in positive or negative way) the changes in both cities, either from the point of view of construction or economy or general atmosphere of the city. Then, based on the analysis and research, I propose solutions, eventually alternatives to already approved changes. In a part of the thesis I also deal with projects that are currently under way in Aš or Selb, I evaluate them and propose the best solution for both residents and the city and private entities - investors. The diploma thesis is not only a brief summary of the development of both cities and their regions on both Czech and German sides of the border, but it also contains current statistics and inventory of all the cultural and social events currently held in Aš and Selb. I have also added a large photographic and factual attachment concerning the development in the last two decades (construction, reconstruction, etc.).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomarbeit Purma 2017.pdfPlný text práce2,73 MBAdobe PDFView/Open
Purma_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Purma_op.pdfPosudek oponenta práce971,32 kBAdobe PDFView/Open
Purma_obh.pdfPrůběh obhajoby práce202,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28016

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.