Title: Řešení konkrétní úlohy v podniku metodami lineárního programování
Other Titles: Solving specific task in an enterprise with using linear programming methods
Authors: Venturová, Tereza
Advisor: Plevný Miroslav, Doc. Dr. Ing.
Referee: Sova Martinovský Václav, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28051
Keywords: lineární programování;lineární matematický model;řezný problém;řešitel;řezné plány
Keywords in different language: linear programming;linear mathematical model;cutting stock problem;solver;cutting stock plans
Abstract: Předložená práce je zaměřena na řešení konkrétní úlohy v podniku metodami lineárního programování. Je zde vysvětleno lineární programování, co znamená, čím se zabývá. Popisují se zde základní typy úloh lineárního programování a také základní metody pro řešení těchto úloh. Konkrétní úlohou v této práci je rozhodnutí o výhodnosti investice pro zavedení ušlechtilé kamenické výroby ve společnosti Granio, s.r.o. Společnost poskytla k tomuto účelu interní data, z kterých byl sestaven lineární matematický model. Celá úloha je v práci řešena v podobě řezného problému. K řešení byl využit modul v MS Excel, který se jmenuje Řešitel. Pro větší náhled na celý problém jsou v práci rozebrány dvě další alternativní řešení. Celkovým výsledkem je rozhodnutí, že investice je podle zadaných interních dat výhodná a zavedení ušlechtilé kamenické výroby bude pro společnost do budoucna výnosné.
Abstract in different language: The presented thesis is focused on solving specific tasks in an enterprise using linear programming methods. It explains linear programming, what it means, what it does. This thesis describes the basic types of linear programming problems and basic methods for solving these problems. The specific task in this thesis is the decision of the benefits of investments into installation of stonework production in Granio, s.r.o. The company provided internal data for this purpose, which was used to compile a linear mathematical model. The whole task is solved in this thesis in the form of cutting stock problem. The MS Excel module Solver was used for the solution. For more insight into the problem, it was took by two another alternative solutions. The overall result is a decision that the investment is convenient regarding to given internal data and installation of stonework production will be profitable for the company in the future.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_VENTUROVA_Tereza.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
Venturova T. - V.PDFPosudek vedoucího práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
Venturova T. - O.PDFPosudek oponenta práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
Venturova T. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce689,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28051

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.