Title: Analýza konkurenceschopnosti vybraného podniku
Other Titles: Analysis of competitiveness of the chosen company
Authors: Bílá, Veronika
Advisor: Taušl Procházková Petra, Ing. Ph.D.
Referee: Pavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28066
Keywords: konkurenceschopnost;konkurenční výhoda a nevýhoda;porterův model pěti sil;pest analýza;finační analýza;swot analýza
Keywords in different language: competitiveness;competitive advantage and disadvantage;porter's five forces model;pest analysis;financial analysis;swot analysis
Abstract: Předložená bakalářská práce se zabývá analýzou konkurenceschopnosti podniku Okula, a. s. Konkurenceschopnost se zaměřuje na zhodnocení podniku pomocí analýz vnějšího a vnitřního okolí. Pro analýzu vnějšího okolí je využit Porterův model pěti sil a PEST analýza. Poté je provedena analýza vnitřního okolí ve formě marketingu, finančních faktorů a další. Ekonomická situace podniku je zhodnocena poměrovými ukazateli finanční analýzy. Získané informace z analýz jsou shrnuty do SWOT analýzy, která popisuje slabé a silné stránky, příležitosti a hrozby podniku. SWOT analýza je rozšířena o matici EFE a matici IFE. Na konci práce jsou navržena opatření ke zlepšení konkurenceschopnosti podniku.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis is focused on the competitiveness analysis of the company Okula, a. s. Competitiveness is concentrated on the evaluation company through analysis of external and internal environment. For analysis of external environment is used Porter's Five Forces model and PEST analysis. Then an analysis of internal environment is performed in forms of marketing, financial factors and others. The economy situation of company is evaluated through the financial ratios. The gained informations from the analysis are summarized in SWOT analysis, which describes weak and strong points, opportunities and threats for the company. SWOT analysis is extented for EFE matrix and IFE matrix. In the ending of bachelor thesis are suggested measures to improve competitiveness of the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Bila_2017.pdfPlný text práce2,5 MBAdobe PDFView/Open
BP_PM_Bila_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,78 MBAdobe PDFView/Open
BP_PM_Bila_OP.PDFPosudek oponenta práce3,15 MBAdobe PDFView/Open
BP_Bila.PDFPrůběh obhajoby práce1,06 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28066

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.