Title: Produktové a procesní inovace
Other Titles: Product and process innovation
Authors: Šlehofer, Stanislav
Advisor: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28100
Keywords: produktová inovace;procesní inovace;projekt;financování;analýza rizik
Keywords in different language: product innovation;process innovation;project;funding;risk analysis
Abstract: Předložená bakalářská práce se zabývá produktovou a procesní inovací modulu konstrukce ve společnosti Opravny Telč a.s. Úvodní kapitoly práce se zabývají pojmem inovace jako takové a její klasifikací. Dále pak objasňují některé mýty o inovacích a popisují způsoby a zdroje jakými mohou být inovační projekty financovány. Cílem této práce je popsat přípravu a realizaci projektu Inovace procesu výroby modulu konstrukce a následně porovnat plánované cíle projektu se skutečností. V praktické části práce je představen inovační projekt, popsána inovační strategie společnosti, inovace produktu a inovace procesu. Dále je předkládán časový harmonogram realizace projektu, rozpočet inovačního projektu a jsou analyzována klíčová rizika projektu. Závěrem jsou popsány hlavní ekonomické cíle projektu a jsou porovnány plánované a dosažené cíle projektu.
Abstract in different language: This bachelor thesis describes product and process innovation of module construction in company Opravny Telč Inc. Introductory chapters describes the concept of innovation as itself, and its classifications. Furthermore, clarifies some myths about innovation and describes the methods and sources which innovative projects can be funded. The aim of this thesis is to describe the preparation and implementation of the project Innovation of the Production Process of Construction Module and then compare the planned objectives of the project and reality. In the practical part is introduced innovative project, described the innovation strategy, product innovation and process innovation. Furthermore, there is presented a timetable for implementation of the project, the budget of the innovation project and the key risks of the project are analysed. Finally, are described the main economic objectives of the project and the planned project goals and achievements are compared.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Stanislav_Slehofer.pdfPlný text práce1,63 MBAdobe PDFView/Open
BP_Slehofer_OP.PDFPosudek oponenta práce2,51 MBAdobe PDFView/Open
BP_Slehofer.PDFPrůběh obhajoby práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
BP_Slehofer_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,86 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28100

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.