Název: Produktové a procesní inovace
Další názvy: Product and process innovation
Autoři: Šlehofer, Stanislav
Vedoucí práce/školitel: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28100
Klíčová slova: produktová inovace;procesní inovace;projekt;financování;analýza rizik
Klíčová slova v dalším jazyce: product innovation;process innovation;project;funding;risk analysis
Abstrakt: Předložená bakalářská práce se zabývá produktovou a procesní inovací modulu konstrukce ve společnosti Opravny Telč a.s. Úvodní kapitoly práce se zabývají pojmem inovace jako takové a její klasifikací. Dále pak objasňují některé mýty o inovacích a popisují způsoby a zdroje jakými mohou být inovační projekty financovány. Cílem této práce je popsat přípravu a realizaci projektu Inovace procesu výroby modulu konstrukce a následně porovnat plánované cíle projektu se skutečností. V praktické části práce je představen inovační projekt, popsána inovační strategie společnosti, inovace produktu a inovace procesu. Dále je předkládán časový harmonogram realizace projektu, rozpočet inovačního projektu a jsou analyzována klíčová rizika projektu. Závěrem jsou popsány hlavní ekonomické cíle projektu a jsou porovnány plánované a dosažené cíle projektu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis describes product and process innovation of module construction in company Opravny Telč Inc. Introductory chapters describes the concept of innovation as itself, and its classifications. Furthermore, clarifies some myths about innovation and describes the methods and sources which innovative projects can be funded. The aim of this thesis is to describe the preparation and implementation of the project Innovation of the Production Process of Construction Module and then compare the planned objectives of the project and reality. In the practical part is introduced innovative project, described the innovation strategy, product innovation and process innovation. Furthermore, there is presented a timetable for implementation of the project, the budget of the innovation project and the key risks of the project are analysed. Finally, are described the main economic objectives of the project and the planned project goals and achievements are compared.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Stanislav_Slehofer.pdfPlný text práce1,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_Slehofer_OP.PDFPosudek oponenta práce2,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_Slehofer.PDFPrůběh obhajoby práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_Slehofer_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,86 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28100

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.