Název: Sňatková tíseň a výběrové párování
Další názvy: Marriage squeeze and assortative mating
Autoři: Vohnická, Anna
Vedoucí práce/školitel: Štípková Martina, Mgr. Ph.D.
Oponent: Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28111
Klíčová slova: sňatek;sňatkový trh;sňatková tíseň;výběrové párování;vývoj porodnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: marriage;marriage market;marriage squeeze;assortative mating;development of fertility
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na vztah mezi výběrovým párováním a sňatkovou tísní v České republice, konkrétně se soustředí na to, zdali je výběrové párování ovlivněno sňatkovou tísní. Sňatková tíseň je stav, kdy na sňatkovém trhu neodpovídají počty mužů a žen ve věkových kategoriích, typických pro budování partnerství. K tomu došlo v České republice v důsledku výkyvů v porodnosti v 70. letech. Cílem práce je poskytnout bližší náhled na tuto problematiku a zjistit, jestli se liší preference mladých lidí při výběrovém párování podle toho, jestli patří do kohort zasažených sňatkovou tísní či nikoliv. Pro výzkum jsem použila kvantitativní metodologii, protože jsem analyzovala data z výzkumu "Panel - Páry a rodiny" od Tomáše Katrňáka, který provedl panelové šetření zaměřené na téma vnímání partnerských vztahů, představy o rodinném životě a představy o časování významných životních událostí. Klíčovými tématy této práce jsou sňatek a sňatkový trh, sňatková tíseň, vývoj porodnosti a výběrové párování. Hlavním zjištěním je, že sňatková tíseň postihuje jedince v průběhu jejich výběrového párování a to v tom smyslu, že tito jedinci, kteří jsou zasaženi sňatkovou tísní snižují jejich původně vyšší nároky na potenciálního partnera.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor work is focused on the relation between assortative mating and marriage squeeze in the Czech Republic, specifically, if the assortative mating is influenced by marriage squeeze. Marriage squeeze is a situation when on the marriage market are different numbers of men and women in the age categories typical for building partnerships. This occurred in the Czech Republic due to fluctuations in the birth rate in 70. years. The aim is to provide a closer look at this issue and find if the preferences of young people in the assortative mating depending are different on whether they belong to a cohort of affected marriage squeeze or not. For my research I used a quantitative methodology, because I analyzed the data from the survey "Panel - Couples and families" by Tomas Katrnak who carried out the research focused on the theme of perception of relationships, ideas about family life and ideas about the timing of important life events. The key topics of this work are marriage and the marriage market, marital squeeze, development of fertility and assortative mating. The main finding is that marriage squeeze affects individuals throughout their selection and pairing in the sense that these individuals who are affected by marriage squeeze reduce their initially higher demands on the potential partner.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSS) / Bachelor´s works (DSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Anna Vohnicka (F13B0735P)_3. rocnik_Sociologie_KSS, FF, ZCU_2016.pdfPlný text práce908,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vohnicka_ved.docxPosudek vedoucího práce27,59 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Vohnicka_posudek_oponenta.docPosudek oponenta práce40 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Vohnicka.PDFPrůběh obhajoby práce264,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28111

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.