Název: Syndrom prázdného hnízda a jeho vliv na partnerství a rodinu
Další názvy: Empty nest syndrome and its effect on partnership and family life
Autoři: Novotná, Martina
Vedoucí práce/školitel: Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Ph.D.
Oponent: Dirga Lukáš
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28121
Klíčová slova: syndrom prázdného hnízda;genderové biografie;životní dráhy;rodičovství;volný čas;partnerství
Klíčová slova v dalším jazyce: empty nest;gender biografy;life-courses;parenthood;free time;partnership
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá zkušeností tzv. prázdného hnízda, která odkazuje k situaci, kdy děti opouští domov svých rodičů a/nebo tráví větší část týdne ve vlastní oddělené domácnosti. Teoretická část vychází z perspektivy životních drah, jež Glen H. Elder vymezuje, a která je dále rámována tématy: rodina, partnerství, vliv genderu na život mužů a žen a syndrom prázdného hnízda jako životní tranzice. Cílem této práce je bližší porozumění genderově odlišnému vnímání zkušenosti prázdného hnízda. Navazující výzkumné otázky jsou: vliv prázdného hnízda na volný čas mužů a žen, partnerství a celková zkušenost s odchodem dětí z domova svých rodičů. V rámci kvalitativního výzkumu bylo cílem získat data o zkušenosti syndromu prázdného hnízda s ohledem na odlišnosti názorů mužů a žen. Metodologií výzkumu jsou polostrukturované hloubkové rozhovory s 10 lidmi (5 mužů/ 5 žen). Přičemž hlavní podmínkou bylo rozmezí 2 až 5 let od doby, kdy poslední dítě opustilo místo bydliště svých rodičů.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on the experience of "empty nest" which refers to the situation when children left home and/or are spending most of the week in their own separate household. The Theoretical part is based on the Life courses perspective as proposed by Glen. H. Elder which is further framed by the topics of family, partnership, influence of gender on life of men and women and the empty nest as the life-transition. The aim of the thesis is to understand the experience of empty nest regarding to gender. The related research questions are: impact of empty nest on free time of men and women, partnership and overall experience with the children departure from parents' household. Qualitative research design was used whose aim was to bring data about experience of empty nest with respect to different opinions of men and women. Methodology of research is semi-structured in-depth interviews with 10 people (5 women/5 men). The main condition for recruitment was minimum 2 years and maximum 5 years since their children left home.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA-PRACE-Martina-Novotna-2017.pdfPlný text práce973,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek_vedouci_BP_Novotna.pdfPosudek vedoucího práce180,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
NOVOTNA_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce142,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novotna.PDFPrůběh obhajoby práce233,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28121

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.