Název: Problematika rozhodování o místě paliativní péče v kontextu rodiny
Další názvy: The Issue about Deciding on the Site of Palliative Care in the Context of Family
Autoři: Svobodová, Marta
Vedoucí práce/školitel: Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D.
Oponent: Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28125
Klíčová slova: domácí paliativní péče;paliativní péče;umírání;rodina;teorie mezigenerační solidarity;reciprocita
Klíčová slova v dalším jazyce: home palliative care;palliative care;dying;family;theory of intergenerational solidarity;reciprocity
Abstrakt: Tato práce se zabývá problematikou domácí paliativní péče z pohledu pečujících. Skrze tři případové studie byla zkoumána zkušenost respondentek s touto formou péče. Záměrem bylo zjistit, na základě čeho se respondentky rozhodují starat o umírajícího příbuzného v domácím prostředí, jaké výhody či nevýhody pro ně péče představuje a jaký vliv na pečovatelky tento druh péče má. Respondentky dále hodnotily jejich zkušenost s touto formou péče. Výsledky práce jsou opřeny o teorii mezigenerační solidarity, morálního závazku a teorii reciprocity.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the issue of home palliative care from the point of view of caregivers. There was examined the experience of respondents with this form of care through three case studies. The intention was to find out why the respondents decided to take care of a dying relative in the home environment, what benefits or disadvantages they had during the care, and how the care influenced them. Respondents assessed their experience with this form of care. The results of the thesis are based on the theory of intergenerational solidarity moral commitment and the theory of reciprocity.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska-prace-M.-Svobodova-2017ZCUSociologie.pdfPlný text práce840,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svobodova 2017 posudek_vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce178,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek_oponentky_BP_Svobodova.pdfPosudek oponenta práce185,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svobodova.PDFPrůběh obhajoby práce330,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28125

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.