Název: Proměna struktury rodiny na základě rozvodu
Další názvy: The Change of Family Structure Based on Divorce
Autoři: Vajda, Mário
Vedoucí práce/školitel: Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D.
Oponent: Dirga Lukáš
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28130
Klíčová slova: rodinná struktura;rozvod;manželství;dopady rozvodu;rozvodovost
Klíčová slova v dalším jazyce: family structure;divorce;marriage;impacts of divorce;divorce rate
Abstrakt: Práce je zaměřena na téma proměny struktury rodiny na základě rozvodu. Rozvod představuje v současné a společnosti době velmi frekventované téma. V České republice je zhruba každé druhé manželství ukončeno rozvodem, tedy každá druhá rodina projde určitou proměnou.Cílem práce tak bylo zejména popsat jakým způsobem se proměnila struktura rodiny vybraných respondentů. Dále jaké způsoby volí pro utváření svých nových rodin a čím jsou tyto způsoby ovlivněné. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsem se zaměřil na popis rodiny a následně její souvislosti s manželstvím, kohabitačními vztahy a rozvodem. V teoretické části jsem poté pracoval s procesem individualizace a teorií Ulricha Becka, který se zabývá proměnou hodnotového systému a potažmo rodiny.Danou teorii propojuji s vývojem demografického chování v ČR a následně teoretickou část shrnuji v kapitole rekonstituování rodinných vztahů. V praktické části poté popisuji výzkum, který jsem provedl. Výzkum byl založen na polostrukrurovaných rozhovorech. Tyto rozhovory jsem následně analyzoval s cílem popsat, jakým způsobem se proměnila rodinná struktura daného jedince v důsledku rozvodu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on the topic of family transformations as a consequence of divorce. The phenomenon of divorce is a recurring theme in the discourse of social relations in the Czech Republic; indeed, every other marriage ends in divorce. This means that fifty per cent of families bound by marriage undergo the process of family transformation.The endeavour of this thesis is to describe the ways in which the respondents' families were transformed, and subsequently the ways in which new families are formed.This thesis is divided into two parts. The first part adopts a theoretical approach in conceptualising our understanding of family with relation to the concepts of marriage, cohabitation, and divorce. As a theoretical framework I used Ulrich Beck's theory of individualisation, and value system transformations associated with changes in attitudes towards family.I interconnect the given theory with the evolution of the demographic behaviour in the Czech Republic because there is a strong relationship between changes in the value system and the changes in the demographic behaviour. The theoretical part is concluded with a summary which focuses on the reconstruction of familial relations The practical part describes the research conducted for this thesis. The research used semi-structured interviews as the primordial source of data collection. The interviews were analysed in order to describe the ways in which family structures were transformed as a consequence of divorce
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSS) / Bachelor´s works (DSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Vajda_Mario_FINAL_VERSION.pdfPlný text práce603,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vp_MarioVajda.pdfPosudek vedoucího práce97,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VAJDA_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce142,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vajda.PDFPrůběh obhajoby práce294,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28130

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.