Název: Teorie globalizace
Další názvy: Theory of globalization
Autoři: Rosinská, Elisabeta
Vedoucí práce/školitel: Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D.
Oponent: Švantner Martin, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28131
Klíčová slova: globalizace;civilizace;náboženství;střet civilizací;kultury;konflikt;glokalizace
Klíčová slova v dalším jazyce: globalization;civilization;religion;clash of civilizations;cultures;conflict;glocalization
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá teorií globalizace a teorií střetu civilizací. Cílem práce je zaznamenat podstatné znaky obou teorií a na základě porovnání zachytit jejich vztah. Metodologický postup práce se zakládá na komparaci. Globalizace se v nynější době dotýká všech sfér lidského života a přináší sebou určitou změnu ve společnosti. Jedná se o nezadržitelný, spontánní a neřízený proces, který znamená propojení, prolínání, "zploštění světa", časoprostorová komprese a v neposlední řadě glokalizace. Teze o střetu civilizací od amerického politologa Samuela Huntingtona představuje alternativní obraz světového dění po studené válce v současném globalizovaném světě. S oběma teoriemi významně souvisí koncept náboženství.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis focuses on the theory of globalization and the clash of civilizations theory. The main objective of this thesis is to note essential features of both theories and capture their relationship by using comparing. Methodological approach is based on comparison. Nowadays, globalization touches on all the areas of human life and brings about a certain social change. It's an unstoppable, spontaneous and uncontrolled process which entails connection, cross-over, "flattening of the world", spatial temporal compression and finally glocalization. Clash of civilization hypothesis by American political scientist Samuel Huntington constitutes an alternative view of world affairs in the post-Cold War globalized world. Both theories are closely tied to the concept of religion.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
rosinska_teorie_globalizace_2017.pdfPlný text práce760,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bak17 - Elizabeta Rosinska (vedouci).pdfPosudek vedoucího práce177,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek_oponenta Rosinska.pdfPosudek oponenta práce179,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rosinska.PDFPrůběh obhajoby práce242,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28131

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.