Title: Modelování CT perfúzního vyšetření jater pro využití a zpracování medicinských dat.
Authors: Brašnová, Jaroslava
Advisor: Rohan Eduard, Prof. Dr. Ing. DSc.
Referee: Brandner Marek, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28141
Keywords: perfúze jater;multi-kompartmentový model;porézní médium;darcyho zákon;identifi kace;optimalizace;ct;kontrastní látka;saturace
Keywords in different language: liver perfusion;multi-compartment model;porous media;darcy flow;identifi cation;optimization;ct;contrast fluid;saturation
Abstract: Tato práce se zabývá modelováním perfúze jater pro využití a zpracování medicínských dat. Pro popis perfúze je použit multi-kompartmentový model odvozený z rovnice kontinuity a Darcyho zákona. Práce se rovněž zabývá úlohou identifikace materiálových parametrů modelu, která je formulována jako optimalizační úloha. Numerické simulace pro různé aproximace i nastavení parametrů byly provedeny v softwaru SfePy s využitím dat získaných na základě reálných CT snímků. Dále byl definován model šíření kontrastní látky jaterní tkání, který reflektuje dynamické perfúzní CT vyšetření. Tento model byl implementován pomocí metody konečných prvků a metody konečných objemů v softwarech SfePy a Matlab.
Abstract in different language: This thesis deals with modeling of liver perfusion for utilization and processing of medical data. For a description of perfusion is used a multi-compartment model derived from the continuity equation and the Darcy flow. The thesis also deals with the identification problem of model's material parameters, which is formulated as an optimization problem. Numerical simulations in the software SfePy with using data based on real CT images were performed, each with different approximations and parameter settings. Then a model of transport of contrast fluid through liver tissue which reflects dynamic CT perfusion test was defined. This model was implemented using finite element and finite volume methods in softwares SfePy and Matlab.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Brasnova.pdfPlný text práce9,91 MBAdobe PDFView/Open
Brasnova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce633,25 kBAdobe PDFView/Open
Brasnova_oponent.pdfPosudek oponenta práce838,02 kBAdobe PDFView/Open
Brasnova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce173,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28141

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.