Title: Rozhledny - stavební a konstrukční řešení, ukázky a odborný popis realizací v ČR a návrh betonové rozhledny dle vlastního návrhu
Authors: Vynahlovská, Kristýna
Advisor: Vejvara Luděk, Ing. Ph.D.
Referee: Nováková Zuzana, Ing. arch.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28144
Keywords: rozhledna;plzeňský kraj;železobeton;ocel;dřevo
Keywords in different language: lookout tower;pilsen region;reinforced concrete;steel;wood
Abstract: Práce je členěna na dvě části. První částí je rozbor rozhleden z obecného hlediska. Věnovala jsem se historii stavění rozhleden v České republice, dále zatříděním rozhleden dle jednotlivých atributů a rozhlednám, které nesou přídavek "nej". Poté se v této části nachází soupis rozhleden v Plzeňském kraji, včetně důležitých údajů a jejich srovnání. Následoval obecný postup návrhu rozhledny včetně nástrah, které hrozí v podobě růžného druhu zatížení. První obecnou část uzavírá srovnání 3 různých variant nosných konstrukcí ve 2D ve výškách 10,20 a 30m. Jedná se o rozhlednu masivní, plnou ze železobetonu, dále o příhradovou konstrukci, tvořené ocelovými, nebo dřevěnými prvky. V další části je vytvoření vlastní železobetonové rozhledny podle inspirace v "ANDO 4x4 TOWER", který stojí v Japonsku. Navrhla jsem tvar rozhledny a posoudila nejvíce namáhané konstrukce. Pro vytvoření vizualizace objektu byl použit ArchiCAD 16 a pro statické výpočty program Scia Engineer 16. Textová část byla vytvořena v programech Microsoft Office WORD a EXCELL 2010. Pro výpočtovou část návrhu železobetonových prvků byl použit program SMath Studio Desktop. Veškeré konstrukce a výpočty byly provedeny dle platných norem ČSN EN.
Abstract in different language: This work is divided into two parts. The first part is an analysis of lookout towers in general. I was interested in the history of the building lookout towers in the Czech Republic, further categorization of lookout towers by individual attributes. I was writing something about "the something best" of Czech lookouts towers. For example the oldest lookout tower. Then in this section is a list of lookout towers in the Pilsen region, including important data and their comparison. Followed by a general observation tower design process, including pitfalls that threaten in the form of various kinds burden. The first general part concludes compared three different variants of load-bearing structures in 2D at altitudes 10, 20 and 30 meters. This is a massive lookout of reinforced concrete, as a lattice structure formed by steel or wooden elements. The next part is creating mine own reinforced concrete lookout tower by inspiration "ANDO 4x4 TOWER", which stands in Japan. I suggested the shape of tower and assess the most stressed structures. The visualization and real view of the building was achieved with programmes ArchiCAD 16 and structural analysis was done by Scia Engineer 16. Text section was created in Microsoft Office Word an Excell 2010. For the computational part of the design of reinforced concrete program was used SMath Studio Desktop. All designs and construction calculations are in accordance with Czech technical standards ČSN EN.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vynahlovska_2016.pdfPlný text práce22,36 MBAdobe PDFView/Open
Vynahlovska_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce388,29 kBAdobe PDFView/Open
Vynahlovska_oponent.pdfPosudek oponenta práce520,34 kBAdobe PDFView/Open
Vynahlovska_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce185,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28144

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.