Název: Víceškálové modelování perfúze v tkáních
Autoři: Houdek, Roman
Vedoucí práce/školitel: Rohan Eduard, Prof. Dr. Ing. DSc.
Oponent: Rosenberg Josef, Prof. Ing. DrSc.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28159
Klíčová slova: jaterní parenchym;perfúze;porézní médium;metoda homogenizace;transport kyslíku;výpočetní metody;metoda konečných prvků
Klíčová slova v dalším jazyce: parenchyma;perfusion;porous medium;method of homogenization;transport of oxygen;computational methods;finite element method
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá dvěma hlavními tématy; modelováním některých důležitých jevů týkajících se krevní perfúze jaterní tkáně a modelováním transportu kyslíku do živočišné tkáně. Vzhledem ke komplexnosti těchto problémů, jsou zavedeny v této práci zjednodušující předpoklady ulehčující jejich modelování. Jaterní tkáň je uvažována jako porézní silně heterogenní materiál s vnitřně periodickou strukturou na mikroskopické úrovni. K jejímu popisu na globální makroskopické úrovni je využito metody homogenizace, jejímž prostřednictvím je získán víceúrovňový matematický model média s dvojitou porózitou, který se opírá o tzv. Biotův model a Darcyho zákon. K popisu transportu kyslíku do tkáně je aplikován fenomenologický model sestávající se z modelu proudění, konvekce a difúze. V této práci není model deformovatelného prostředí s víceúrovňovou strukturou nijak provázán s fenomenologickým modelem transportu kyslíku, jedná se zcela o separátní nezávislé modely. Součástí práce je ověření teoretických poznatků na testovacích úlohách, přičemž u úlohy transportu kyslíku do tkáně byla provedena parametrická a citlivostní studie.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis deals with two main subjects; the modeling of some important phenomena relating to a blood perfusion in a tissue of liver and the modeling a transport of oxygen into an animal tissue. Due to a complexity of these problems, there are introduced a simplifying assumptions, which eases their modeling in this work. The tissue of liver is considered as a porous strong heterogeneous material with an internally periodic structure at microscopic level. There is applied a method of homogenization to describe it at global macroscopic level, thereby it is obtained the hierarchical mathematical model with a double porosity, which is based on the so called Biot model and Darcy law. There is applied phenomenological model consists of model of a flux, convection and diffusion to describe transport of oxygen to tissue. In this work the model of a deformable medium with a hierarchical structure does not have any relationship with the model of the transport of oxygen, they are two separate models. The part of this work is also using computational tasks as a verification of theoretical knowledge. There was done a parametric and sensitive study with respect to the problem of transport of oxygen into the tissue.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_HOUDEK_R_KME_2017.pdfPlný text práce5,56 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Houdek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce460,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Houdek_oponent.pdfPosudek oponenta práce938,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Houdek_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce175,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28159

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.