Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRohan Eduard, Prof. Dr. Ing. DSc.
dc.contributor.authorHoudek, Roman
dc.contributor.refereeRosenberg Josef, Prof. Ing. DrSc.
dc.date.accepted2017-8-29
dc.date.accessioned2018-01-15T15:06:57Z-
dc.date.available2016-10-10
dc.date.available2018-01-15T15:06:57Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-8-9
dc.identifier72685
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28159
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá dvěma hlavními tématy; modelováním některých důležitých jevů týkajících se krevní perfúze jaterní tkáně a modelováním transportu kyslíku do živočišné tkáně. Vzhledem ke komplexnosti těchto problémů, jsou zavedeny v této práci zjednodušující předpoklady ulehčující jejich modelování. Jaterní tkáň je uvažována jako porézní silně heterogenní materiál s vnitřně periodickou strukturou na mikroskopické úrovni. K jejímu popisu na globální makroskopické úrovni je využito metody homogenizace, jejímž prostřednictvím je získán víceúrovňový matematický model média s dvojitou porózitou, který se opírá o tzv. Biotův model a Darcyho zákon. K popisu transportu kyslíku do tkáně je aplikován fenomenologický model sestávající se z modelu proudění, konvekce a difúze. V této práci není model deformovatelného prostředí s víceúrovňovou strukturou nijak provázán s fenomenologickým modelem transportu kyslíku, jedná se zcela o separátní nezávislé modely. Součástí práce je ověření teoretických poznatků na testovacích úlohách, přičemž u úlohy transportu kyslíku do tkáně byla provedena parametrická a citlivostní studie.cs
dc.format81 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectjaterní parenchymcs
dc.subjectperfúzecs
dc.subjectporézní médiumcs
dc.subjectmetoda homogenizacecs
dc.subjecttransport kyslíkucs
dc.subjectvýpočetní metodycs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.titleVíceškálové modelování perfúze v tkáníchcs
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programPočítačové modelování v inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis deals with two main subjects; the modeling of some important phenomena relating to a blood perfusion in a tissue of liver and the modeling a transport of oxygen into an animal tissue. Due to a complexity of these problems, there are introduced a simplifying assumptions, which eases their modeling in this work. The tissue of liver is considered as a porous strong heterogeneous material with an internally periodic structure at microscopic level. There is applied a method of homogenization to describe it at global macroscopic level, thereby it is obtained the hierarchical mathematical model with a double porosity, which is based on the so called Biot model and Darcy law. There is applied phenomenological model consists of model of a flux, convection and diffusion to describe transport of oxygen to tissue. In this work the model of a deformable medium with a hierarchical structure does not have any relationship with the model of the transport of oxygen, they are two separate models. The part of this work is also using computational tasks as a verification of theoretical knowledge. There was done a parametric and sensitive study with respect to the problem of transport of oxygen into the tissue.en
dc.subject.translatedparenchymaen
dc.subject.translatedperfusionen
dc.subject.translatedporous mediumen
dc.subject.translatedmethod of homogenizationen
dc.subject.translatedtransport of oxygenen
dc.subject.translatedcomputational methodsen
dc.subject.translatedfinite element methoden
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_HOUDEK_R_KME_2017.pdfPlný text práce5,56 MBAdobe PDFView/Open
Houdek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce460,49 kBAdobe PDFView/Open
Houdek_oponent.pdfPosudek oponenta práce938,83 kBAdobe PDFView/Open
Houdek_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce175,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28159

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.