Název: Výhled využívání obnovitelných energetických zdrojů v ČR
Další názvy: Perspective of Renewable Energy Source Utilization in the Czech Republic
Autoři: Hucl, Milan
Vedoucí práce/školitel: Hejtmánková, Pavla
Oponent: Dvorský, Emil
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2818
Klíčová slova: obnovitelné zdroje energie;životní prostředí;biomasa;bioplyn;vodní elektrárna;větrná elektrárna;fotovoltaické panely;geotermální energie;dotace
Klíčová slova v dalším jazyce: renewable energy;environment;biomass;biogas;hydro power plant;wind power plant;photovoltaic panels;geothermal energy;subsidy
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou jednotlivých obnovitelných zdrojů energie v České republice. Popisuje vodní, větrné, fotovoltaické a bioplynové elektrárny. Objasňuje jejich princip, srovnává výhody a nevýhody, přibližuje historii, ekonomiku provozu apod. Dále jsou zde informace o možnostech uplatnění těchto zdrojů v blízké budoucnosti. Bakalářská práce obsahuje i obecnější charakteristiku obnovitelných zdrojů, které nejsou prozatím v ČR tolik rozvinuty. Jedná se o mikroturbíny, geotermální energii a spalování pevné biomasy. V závěru je nastíněn důvod, proč je budoucí vývoj všech obnovitelných zdrojů nejistý.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented bachelor thesis deals with the individual renewable energy sources in the Czech Republic. It describes hydraulic, wind, photovoltaic and biogas power plants. The thesis clarifies the principle of how they work, compares their advantages and disadvantages, familiarizes the reader with the history, economy of operation etc. Additionally, there are also information about the possibilities of applying these resources in the near future. The bachelor thesis contains also more general characteristics of renewable resources that are not much developed in the CR yet. It is the microturbines, geothermical energy and solid biomass burning. In the conclusion is outlined the reason why is the future development of all renewable sources.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Huclm.pdfPlný text práce2,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047313_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce323,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047313_oponent.pdfPosudek oponenta práce315,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047313_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce206,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2818

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.