Title: Řízení pohonů tříosého robotu
Other Titles: Drive control of three-axis robot
Authors: Kehl, Zdeněk
Advisor: Fořt Jiří, Ing. Ph.D.
Referee: Pittermann Martin, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28280
Keywords: robotický systém;efektor;řídicí jednotka;algoritmus;měnič;mikroprocesor;senzorika;regulace;senzor;tříúrovňové řízení;regulátor;stejnosměrný motor;hlavní řídicí jednotka;kloubová řídicí jednotka
Keywords in different language: robotic system;effector;control unit;algorithm;inverter;microprocessor;sensor;regulation;sensor;three-level control;controller;dc motor;main control unit;articulated control unit
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na dokončení vývoje tříosého robotického systému. V jednotlivých kapitolách je popsáno pracovní prostředí a mechanická konstrukce robotu. Je zde popsán návrh a realizace výkonové části elektrických pohonů tříosého robotu. Práce se také zabývá řešením senzorického systému a automatické regulace polohy kloubů robotu. V závěru práce je popsán vyvinutý řídicí systém a pracovní režimy tříosého robotu. Součástí této diplomové práce je také reálné zhotovení celého robotického systému. Kromě návrhu a realizace elektrické části se jedná i o mechanické úpravy konstrukce robotu, řešení pracovního prostředí a realizaci umístění jednotlivých senzorů a kabeláže ke konstrukci robotu.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on completing the development of the three-axis robotic system. The individual chapters describe the working environment and the mechanical structure of the robot. It describes the design and realization of the power section of three-axis robot electric drives. The work also deals with the solution of the sensor system and automatic regulation of the position of the robot joints. At the end of the thesis, the developed control system and working modes of the three-axis robot are described. Part of this diploma thesis is also the real construction of the entire robotic system. Apart from the design and realization of the electrical part, the mechanical modifications of the robot construction, the working environment solution and the implementation of the individual sensor and cabling are made to the robot construction.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zdenek Kehl DP.pdfPlný text práce4,83 MBAdobe PDFView/Open
070974_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce319,71 kBAdobe PDFView/Open
070974_oponent.pdfPosudek oponenta práce410,64 kBAdobe PDFView/Open
070974_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce167,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28280

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.