Title: Geofyzikální analýza vybraných kamenných mořích na Šumavě
Other Titles: Geophysical analysis of selected blockfields in the Šumava mountain range
Authors: Duffek, Václav
Advisor: Stacke Václav, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28290
Keywords: šumava;kamenné moře;elektrická odporová tomografie;mělká seismická refrakce;georadar;dipólové elektromagnetické profilování
Keywords in different language: šumava mts.;blockfields;electrical resistivity tomography;seismic refraction;ground-penetrating radar;dipole electromagnetic profiling
Abstract: Poznání vnitřní struktury forem reliéfu je jeden z předpokladů pro následné určení jejich vzniku a vývoje. V některých lokalitách například v chráněných územích, ale není možno nahlédnout pod povrch přímo. V těchto oblastech se nacházejí některé výrazné formy reliéfu, jejichž geneze nebyla dosud dostatečně popsána. Pro neinvazivní poznání podpovrchové struktury forem reliéfu slouží geofyzikální metody. Vybrané geofyzikální metody (elektrická odporová tomografie, mělká seismická refrakce, georadar a dipólové elektromagnetické profilování) byly postupně aplikovány na kamenná moře, nacházející se v NP Šumava, která zde patří mezi výrazné fenomény. Aplikace byla provedena za účelem ověření vhodnosti jejich využití pro zjištění mocnosti, hustoty a vnitřní struktury kamenných moří. Na základě výsledků bylo předpokládáno zkvalitnění poznání vybraných kamenných moří a také ověření či zpřesnění klasifikace kamenných moří. Pomocí geofyzikálního průzkumu byla určena mocnost kamenných moří na jednotlivých lokalitách. Z následného odborného srovnání vybraných metod bylo stanoveno, že metoda ERT je pro průzkum kamenných moří vhodná, ale její použití má určité obtíže. Naopak metoda DEMP není vhodná vůbec. Metoda GPR je také vhodná, ale musí se počítat s obtížemi při interpretaci. Metoda SSR je pro průzkum kamenných moří zcela vhodná. Na základě získaných informací byla navržena úprava klasifikace kamenných moří.
Abstract in different language: The knowledge of the internal structure of some forms of the surface is one of the several preconditions for the following determination of their origin and evolution. In some areas (such as in protected areas) it is not possible to look directly beneath the surface. Some significant forms of the surface are located in these areas, whose origin has not been described enough. Geophysical methods serve to the non-invasive knowledge of the subsurface structure of relief's forms. Electrical resistivity tomography, seismic refraction, ground-penetrating radar and dipole electromagnetic profiling were chosen to application on selected blockfields in the Šumava Mts., which belong to the significant phenomena there. We decided to check the suitability of utilization of the chosen geophysical analysis to determine the deepness, consistence and internal structure of the selected blockfields. We expected to improve the knowledge of the selected blockfields by using the results and we presuppose the verification or improvement of the classification of the blockfields. The deepness of the selected blockfields was defined from the results. It was determined, the ERT is suitable for the exploration of the blockfields, but it´s utilization has some difficulty. The DEMP is not suitable enough. The GPR is suitable, but explorers need a lot of experience by the process of interpretation. The SSR is entirely suitable for the exploration of the blockfields. The adjustment of the classification was determined on the base of the geophysical results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Geofyzikalni analyza vybranych kamennnych mori na Sumave_Duffek.pdfPlný text práce9,33 MBAdobe PDFView/Open
Duffek P.pdfPrůběh obhajoby práce264,88 kBAdobe PDFView/Open
Duffek V.pdfPosudek vedoucího práce635,06 kBAdobe PDFView/Open
Duffek O.pdfPosudek oponenta práce1,6 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28290

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.