Title: Distanční kurz Programování v Delphi
Other Titles: Distance course Programming in Delphi
Authors: Marton, Vojtěch
Advisor: Vrbík Václav, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28399
Keywords: delphi;object pascal;vcl forms application;embarcadero;komponenty;formulář;zapouzdření;dědičnost;polymorfismus
Keywords in different language: delphi;object pascal;vcl forms application;embarcadero;components;form;encapsulation;inheritance;polymorphism
Abstract: Cílem této kvalifikační práce, je vytvořit distanční kurz, pro předmět Programování 2. Student se v tomto distančním kurzu naučí základním principům práce ve vývojovém prostředí Delphi, a to v projektech VCL Forms Application. Nejprve se student v kurzu seznámí s rysy objektově orientovaného programování a se syntaxí v jazyce Object Pascal. Dále se seznámí s vývojovým prostředím a s jeho nejdůležitějšími nástroji, které student bude využívat při své další práci v kurzu. Dále následuje praktická část, kdy student bude zároveň s kurzem pracovat i ve vývojovém prostředí Delphi. Student si prakticky vyzkouší práci ve vývojovém prostředí Delphi, seznámí se s prací s komponenty, formulářem a také s jejich vlastnostmi a událostmi. Student se během kurzu setká s mnoha cvičeními a úkoly, podle kterých bude vytvářet dané programy. Tím student nabude nových znalostí a zkušeností. Student během tohoto kurzu získá základní znalosti a dovednosti, díky kterým bude schopen pokračovat ve svém zdokonalování i samostatně.
Abstract in different language: The aim of this theses is to create a distance learning course for subject Programming 2. Students in this distance learning course teaches the basic principles of work in the development environment Delphi in projects VCL Forms Application. First of students acquainted with the features of object-oriented programming and the syntax of Object Pascal. They also learn about the development environment and with its most important tools that students will use in their other coursework. This is followed by a practical part, the students will also work with the course and in the development environment Delphi. Students can virtually try working in a development environment Delphi, familiar with working with a component form and with their properties and events. Student during the course meets many exercises and tasks, according to which it will produce the programs. This student acquires new knowledge and experience. Student during the course acquire basic knowledge and skills thanks to which will be able to continue its improvement of its own.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Vojtech Marton.pdfPlný text práce5,25 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Marton.pdfPosudek vedoucího práce824,91 kBAdobe PDFView/Open
Posudek_Marton.pdfPosudek oponenta práce179,06 kBAdobe PDFView/Open
Marton protokol412.pdfPrůběh obhajoby práce413,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28399

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.