Název: Plzeň-jih Turistický průvodce v ruštině
Další názvy: Pilsen-South District Traveller's guide in Russian
Autoři: Oplová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Urieová, Libuše
Oponent: Franta, Vladimír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2840
Klíčová slova: turistický průvodce;překlad;lingvistická analýza;ekvivalence;překladatelské postupy;překladový komentář;lexikální transformace;gramatické transformace;lexikálně-gramatické transformace
Klíčová slova v dalším jazyce: traveller's guidebook;translation;linguistic analysis;equivalence;methods of translation;translation commentary;lexical transformations;grammatical transformations;lexico-grammatical transformations
Abstrakt: V rámci bakalářské práce ?Plzeň-jih ? Turistický průvodce v ruštině? vznikl překlad z českého do ruského jazyka. Výchozí text byl sestaven rovněž autorkou bakalářské práce. První kapitola práce pojednává o turistických materiálech regionu Plzeň-jih. Ve druhé kapitole je vysvětlována tematická struktura českého textu, jeho lexikální a gramatická charakteristika. Ve třetí kapitole se autorka teoreticky zabývá ekvivalentností a překladovými metodami. Tématem čtvrté kapitoly je samotný překlad, který je následně rozebírán v překladatelském komentáři v kapitole páté. Součástí bakalářské práce je příloha s výchozím českým textem.
Abstrakt v dalším jazyce: Within the bachelor thesis ?Pilsen-South District ? Traveller?s guide in Russian? a translation from Czech into Russian was created. The source text was also created by the author of the bachelor thesis. The touristic materials about Pilsen-South District are described in the first chapter. The thematic structure, lexis analysis and grammar analysis are explained in the second chapter. In the third chapter the author theoretically deals with the equivalence and methods of translation. The theme of the fourth chapter is translation itself, which is afterwards analysed in commentary of the translation in the fifth chapter. One document is enclosed to the bachelor thesis. It is source Czech text.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSJ) / Bachelor´s works (DSL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Oplova.pdfPlný text práce724,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0010.PDFPosudek vedoucího práce535,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0011.PDFPosudek oponenta práce343,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0012.PDFPrůběh obhajoby práce227,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2840

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.